Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 702 - Konečný účet súvahový

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Uzávierkový

Výber účtovných prípadov s účtom 702

Text účtovného príkladu Predkontácie
Prevod zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh
702 / Aktíva
Prevod zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh
Pasíva / 702
Zúčtovanie zisku
710 / 702
Zúčtovanie straty
702 / 710

Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - goodwillu - IDID = Interný Doklad 702 / 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - záporného goodwillu - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

eduland kurzy

Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063
Zaúčtovanie konenčného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktívny) 066
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzatvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasívny) 072 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasívny) 073 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasívny) 074 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 079 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086 / 702
Zaúčtovanie konečného stavu účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 091Účet 091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 091 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 093Účet 093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 093 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 094Účet 094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 094 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 095Účet 095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok (Pasívny) 095 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 096Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasívny) 096 / 702
Zaúčtovanie konečného aktívneho zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 097Účet 097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku (S premenlivým zostatkom) 097
Zaúčtovanie konečného pasívneho zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 097Účet 097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku (S premenlivým zostatkom) 097 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu oprávok k aktívnej opravnej položke pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 098Účet 098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (S premenlivým zostatkom) 098 / 702
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu oprávok k pasívnej opravnej položke pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 098Účet 098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (S premenlivým zostatkom) 098
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktívny) 119
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovncýh kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 139Účet 139 - Tovar na ceste (Aktívny) 139
Zaúčtovanie zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191 / 702
Zaúčtovanie zostatku účtu pri uzatvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 192Účet 192 - Opravné položky k nedokončenej výrobe (Pasívny) 192 / 702
Zaúčtovanie zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 193Účet 193 - Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby (Pasívny) 193 / 702
Zaúčtovanie zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 194Účet 194 - Opravné položky k výrobkom (Pasívny) 194 / 702
Zaúčtovanie zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 195Účet 195 - Opravné položky k zvieratám (Pasívny) 195 / 702
Zaúčtovanie zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 196Účet 196 - Opravné položky k tovaru (Pasívny) 196 / 702
Prevod konečného zostatku pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 255Účet 255 - Vlastné dlhopisy (Aktívny) 255
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 291Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasívny) 291 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 364Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (Pasívny) 364 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 368Účet 368 - Záväzky voči účastníkom združenia (Pasívny) 368 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 371Účet 371 - Pohľadávky z predaja podniku (Aktívny) 371
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 382Účet 382 - Komplexné náklady budúcich období (Aktívny) 382
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391 / 702
2. Pasívny zostatok - záväzok - IDID = Interný Doklad 398Účet 398 - Spojovací účet pri združení (S premenlivým zostatkom) 398 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 417Účet 417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 417 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 418Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 418 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 476 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 702
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 316Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 316Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702 / 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 702

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419 / 702

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 702

Prevod konečného zostatku pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 702

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 702

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 / 702

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 702

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702 / 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 / 702

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702 / 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 / 702

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - pohľadávka - IDID = Interný Doklad 702 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373
2. Pasívny zostatok - záväzok - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 702

Zaúčtovanie zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh

1. Pasívny zostatok - oprávky ku goodwillu - IDID = Interný Doklad 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075 / 702
2. Aktívny zostatok - oprávky k zápornému goodwillu - IDID = Interný Doklad 702 / 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - pohľadávka - IDID = Interný Doklad 702 / 398Účet 398 - Spojovací účet pri združení (S premenlivým zostatkom) 398

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3a. zúčtovanie prebytku - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 , 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3b. zúčtovanie mánk a škôd - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 , 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - IDID = Interný Doklad 119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktívny) 119 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 702

Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívneho zostatku - IDID = Interný Doklad 702 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
2. Pasívneho zostatku - IDID = Interný Doklad 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 702

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 702

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 702

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702 / 416Účet 416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (Pasívny) 416
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 416Účet 416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (Pasívny) 416 / 702eduland kurzy
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 70

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022