Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 563 - Kurzové straty

Typ účtu: Nákladový
Druh účtu: Výsledkový

Výber účtovných prípadov s účtom 563


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Kurzová strata zistená na konci roka pri uzatváraní účtovných kníh pri valutovej pokladnici - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 563 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Kurzová strata pri prepočte cenín v cudzej mene pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 563 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
Kurzová strata zistená na konci roka pri uzatváraní účtovných kníh z devízových účtov - IDID = Interný Doklad 563 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 563
Zúčtovanie kurzovej straty na účte SF - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 563 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472


Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Zaúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene

1. kurzový rozdiel aktívny - IDID = Interný Doklad 563 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
2. Kurzový rozdiel pasívny - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Výsledkové kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Zaúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene

1. Kurzový rozdiel aktívny - IDID = Interný Doklad 563 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
2. Kurzový rozdiel pasívny - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

1. Inkaso - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene

1. Kurzový rozdiel aktívny - IDID = Interný Doklad 563 / 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063
2. Kurzový rozdiel pasívny - IDID = Interný Doklad 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Kurzové rozdiely z dlžných CP emitovaných v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (referenčný výmenný kurz vyhlásený a zverejnený ECB alebo NBS)

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065

Úhrada zmenky v cudzej mene

1. Úhrada - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Vrátenie pôžičky, splátka pôžičky v cudzej mene (referenčný výmenný kurz vyhlásený a zverejnený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu) a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (referečný výmenný kurz vyhlásený a zv

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktívny) 066 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktívny) 066

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Vrátenie pôžičky, splátka pôžičky v cudzej mene na devízový účet

1. Vrátenie pôžičky alebo splátky pôžičky v cudzej mene - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Kurzové rozdiely z pôžičiek poskytnutých v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

1. Inkaso - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

Obstaranie tovaru zo zahraničia

Nákup tovaru v cudzej mene - PFAPFA = Prijatá faktúra / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Zúčtovanie prepravy vlastným vozidlom /aktivácia vlastnej dopravy/ - IDID = Interný Doklad / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Samozdanenie dodávky 20% - IDID = Interný Doklad 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
Prevod tovaru na sklad - príjemka 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 /
Nárok na odpočet DPH - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
Úhrada prijatej faktúry za tovar zo zahraničia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie záporného kurzového rozdielu - IDID = Interný Doklad 563 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Vrátenie DPH z daňového úradu po podaní daňového priznania - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Kurzové rozdiely z vkladu tichého spoločníka, ktorý bol realizovaný v cudzej mene na základe precenenia ku dňu, kuktorému sa zostavuje účtovná závierka

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - zníženie hodnoty záväzku - IDID = Interný Doklad 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - zvýšenie hodnoty záväzku - IDID = Interný Doklad 563 / 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563 / 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249eduland kurzy
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 56

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022