Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Typ účtu: Nákladový
Druh účtu: Výsledkový

IUrčený na účtovanie ostatných položiek, neúčtovaných na predchádzajúcich účtoch,ktoré sa týkajú hospodárskej činnosti - napríklad príspevky právnickým osobám a záujmovým združeniam, ak ich platenie vyplýva zo zákona, resp. z rozhodnutia príslušného podniku.

Výber účtovných prípadov s účtom 548


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Náhrady škôd iným FO alebo PO - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 548 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Ďiaľničné poplatky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 548 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Príspevky platené do fondu na podporu zahraničného exportu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 548 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Tvorba rezervy na demoláciu budov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Tvorba rezervy na náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky, výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Tvorba rezervy na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Tvorba rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Tvorba rezervy na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu nájomcu - IDID = Interný Doklad 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Vyúčtovanie záväzku z príspevku profesijným združeniam a iným podobným inštitúciám - IDID = Interný Doklad 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Náhrady škôd, ktoré účtovné jednotky hradia iným organizáciám z dôvodu svojej zodpovednosti - IDID = Interný Doklad 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Vyúčtovanie náhrad fyzickým osobám (zamestnancom) za používanie vlastných nástrojov a náradia - IDID = Interný Doklad 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Vyúčtovanie záväzkov z náhrad skôd spôsobených škodlivými splodinami iným subjektom - IDID = Interný Doklad 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Nároky zamestnancov na náhrady za stratu zárobku, napr. bolestné, sťažené spoločenské uplatnenie, náhrady spojené s liečením , nehrady vecnej škody z uvedeného titulu - IDID = Interný Doklad 548 / 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333
Vyúčtovanie nároku zamestnanca na obslužné v kasínach - IDID = Interný Doklad 548 / 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333
Paušály preplácané zamestnancom za čistenie a opravy precovných odevov - IDID = Interný Doklad 548 / 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333


Paušálne náhrady priznané zamestnancom z titulu použitia ich majetku pre potreby účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 548 / 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333
Záväzok voči zamestnancovi z titulu škody spôsobenej organizáciou - IDID = Interný Doklad 548 / 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333
Záväzok za peňažné planenie u spoločníka s.r.o. - IDID = Interný Doklad , 548 / 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361
Zúčtovanie náhrad škôd v prospech spoločníkov a členov družstva spôsobených účtovnou jednotkou - IDID = Interný Doklad 548 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365
Vyúčtovanie náhrad za ušlý zárobok v prípade pracovného úrazu - IDID = Interný Doklad 548 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Predpis záväzku z titulu škody spôsobenej účtovnou jednotkou iným subjektom - IDID = Interný Doklad 548 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Tvorba zákonnej rezervy na lesnú pestovnú činnosť vykonávanú podľa osobitného predpisu - IDID = Interný Doklad 548 / 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451
Tvorba zákonnej rezervy na sanáciu pozemkov dotknutých ťažbou - IDID = Interný Doklad 548 / 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451
Tvorba zákonnej rezervy na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí - IDID = Interný Doklad 548 / 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451
Tvorba zákonnej rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností - IDID = Interný Doklad 548 / 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451
Zrušenie nepotrebnej zákonnej rezervy (alebo jej časti) - IDID = Interný Doklad 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451 / 548
Tvorba dlhodobej rezervy na náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia - IDID = Interný Doklad 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na reklamácie a záručné opravy - IDID = Interný Doklad 548 , 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na odstránenie odpadov a obalov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na rekultiváciu pozemkov, ak nejde o rekultiváciu skládok - IDID = Interný Doklad 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na demoláciu budov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na stratové a nevýhodné zmluvy - IDID = Interný Doklad 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu - IDID = Interný Doklad 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na náklady súvisiace s odstránením znečisteného životného prostredia - IDID = Interný Doklad 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na reklamácie a záručné opravy - IDID = Interný Doklad 548 , 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na odstránenie odpadov a obalov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na rekultiváciu pozemkov, ak nejde o rekultiváciu skládok - IDID = Interný Doklad 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na demoláciu budov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na stratové a nevýhodné zmluvy - IDID = Interný Doklad 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu - IDID = Interný Doklad 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 548
Tvorba rezervy na stratu zo zákazkovej výroby - IDID = Interný Doklad 548 / 316Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316
Zrušenie rezervy na stratu zo zákazkovej výroby - IDID = Interný Doklad 316Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316 / 548
Členský príspevok-ID 548 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Dodatočné vyrubenie dane z príjmov u platiteľa, ktorá sa nedá zraziť daňovníkovi - platcovi dane

1. Ak nejde o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 548 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
2. Ak ide o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Zúčtovanie podielu sumy DPH na vstupe pri uplatňovaní dane na vstupe koeficientom

1. Pri prijatom zdaniteľnom plnení súvisiacom s obstaraním zásob - IDID = Interný Doklad 548 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
2. Pri prijatom zdaniteľnom plnení pri službách a iných neskladovateľných dodávkach - IDID = Interný Doklad 548 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Ročné vysporiadanie DPH na vstupe pri uplatňovaní koeficientu

1. Nárok na odpočet je nižší, než aký bol v priebehu roka uplatňovaný - povinnosť odvodu dane - IDID = Interný Doklad 548 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
2. Nárok na odpočet je vyšší, než aký bol v priebehu roka uplatňovaný - nárok na dodatočný odpočet dane - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Aktivácia nákladov vynaložených na vývoj v prípade, že výsledky vývojových prác nie sú predmetom ocenenia priemyselných ani iných oceniteľných práv a spĺňajú podmienky stanovené Postupmi účtovania na zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku

1. Aktivácia nákladov v ocenení vo vynaložených vlastných nákladoch - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 623Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový) 623
2. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku v ocenení VN alebo ROC - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
3. Ak je ROC nižšia ako VN, rozdiel sa zaúčtuje - IDID = Interný Doklad 548 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zúčtovanie záväzku z povinnosti odvodu dane (na základe dokladu o použití)

1. Pri spotrebe majetku na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
2. Pri darovanom majetku - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
3. Z titulu odcudzenia majetku - IDID = Interný Doklad 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
4. DPH zaplatená za iného daňovníka (napr. za zamestnancov pri poskytnutí bezodplatného plnenia, príp. plnenia za cenu nižšiu ako obvyklú) - IDID = Interný Doklad 548 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
5. Pri použití vlastných výrobkov na reklamu - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
6. Pri zistenom odcudzení, ak je známy vinník - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu softvéru vytvoreného za účelom obchodovania s ním

1. Aktivácia vynaložených nákladov - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 623Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový) 623
2. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku v ocenení VN alebo ROC - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
3. Ak je ROC nižšia ako VN, rozdiel sa zaúčtuje - IDID = Interný Doklad 548 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zúčtovanie povinnosti odvodu spotrebnej dane

1. Pri reklamáciách voči dodávateľovi po úhrade záväzku dodávateľom - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
2. Pri reklamáciách pred úhradou záväzku - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
3. Pri daroch - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
4. Pri použití výrobkov na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
5. Pri použití výrobkov na reklamu - IDID = Interný Doklad 548 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
6. Pri mankách a škodách voči tretím osobám - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
7. Pri mankách a škodách (ak neviem vinníka) - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu ODNM vytvoreného vo vlastnej réžii

1. Aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 623Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový) 623
2. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku v ocenení VN alebo ROC - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
3. Ak je ROC nižšia ako VN, rozdiel sa zaúčtuje - IDID = Interný Doklad 548 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zúčtovanie prvej zvýšenej splátky pri finančnom prenájme

1. Cena bez DPH - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
2. DPH, ak vzniká právo na odpočítanie - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
3. DPH, ak nevzniká právo na odpočítanie - IDID = Interný Doklad 548 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474

Poistenie rôzneho druhu

Zaplatené poistné súvisiace s podnikateľskou činnosťou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 548 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Poistenie hmotného majetku - ZVZV = Záväzok 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Poistenie dopravných prostriedkov - ZVZV = Záväzok 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Poistenie zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách - ZVZV = Záväzok 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Náklady súvisiace s finančnou činnosťou pre potrebu objektívneho vykázania hospodárskeho alebo mimoriadneho hospodárenia sa preúčtujú do:

1. Hospodárskej činnosti - IDID = Interný Doklad 548 /
2. Mimoriadnej činnosti - IDID = Interný Doklad /

Zúčtovanie rezerv na nevyfaktúrované dodávky pri uzatváraní účtovných kníh, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu alebo výšku záväzku

1. Dodávky energie - IDID = Interný Doklad 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
2. Ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
3. Nevyfaktúrované opravy - IDID = Interný Doklad 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
4. Nevyfakturované ostatné služby - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
5. Emisné kvóty - IDID = Interný Doklad 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
1. Mzdový náklad - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
2. Podiel sociálneho a zdravotného poistenia - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503
3. Na nevyfakturované opravy - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511
4. Na nevyfakturované ostatné služby - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524
6. Na odstupné - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527
7. Na provízie obchodným partnerom - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 548
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 548
12. Na dodávky dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
13. Na dodávky materiálu a tovaru - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 , 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

Účtovanie o vzniku záväzku na emisné kvóty ku dňu ich odovzdania

1. Účtovanie o vzniku záväzku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2a. Kladný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - IDID = Interný Doklad 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2b. Záporný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - IDID = Interný Doklad 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 548

Náhrada za stratu zárobku pri pracovných úrazoch

1. Priznaná náhrada - IDID = Interný Doklad 548 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
2. Zrazená daň - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342eduland kurzy
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 54

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022