Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Typ účtu: Nákladový
Druh účtu: Výsledkový

Sankčné pokuty, ktoré nevyplývajú zo zmluvných vzťahov a väčšinou ide o penále a pokuty vyrubené správcom dane, príslušnými poisťovňami, orgánmi štátnej správy, samosprávy a pod. Z hľadiska zákona o dani z príjmov sa nepovažujú ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania za daňové výdavky (bez ohľadu na ich úhradu).

Výber účtovných prípadov s účtom 545


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Predpis odvodu za neoprávnené vyplatené sociálne dávky a dávky NP - IDID = Interný Doklad 545 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Penále za neoprávnené vyplatené sociálne dávky a dávky NP a prípadne oneskorené finančné úhrady odvodov - IDID = Interný Doklad 545 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vyúčtovanie úrokov za odklad platenia dane z príjmov - IDID = Interný Doklad 545 / 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341
Vyrubené penále a úrok z odkladu platenie dane - IDID = Interný Doklad 545 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
Poplatky sankčného charakteru - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Sankcie pri spotrebných daniach - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Sankcie pri dani z motorových vozidiel - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Sankcie z ostatných daní - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Platby sankčného charakteru vzťahujúce sa na poplatky - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Sankcie za nesprávne použitie dotácii (pokuty, penále) - IDID = Interný Doklad 545 / 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346
Sankcie pri nesprávnom použití dotácie - IDID = Interný Doklad 545 / 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347
Tvorba rezervy na ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania - IDID = Interný Doklad 545 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 545
Poplatok poisťovni za omeškanu platbu IDID = Interný Doklad 545 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

eduland kurzy

Vrátenie zaplatených pokút, sankcií (ak boli zaplatené neoprávnene, prípadne odpustené) v nasledujúcom účtovnom období

1. Ak ide o významnú sumu - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Ak nejde o významnú sumu - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545

Pokuty, penále a sankcie

Pokuty a penále platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Poplatky platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Súdne, správne, miestne poplatky platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Pokuty a sankcie týkajúce sa bežného účtovného obdobia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Pokuty a penále od zdravotných poisťovní - IDID = Interný Doklad 545 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Pokuty a penále od sociálnej poisťovne - IDID = Interný Doklad 545 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Pokuty a penále za znečistenie ovzdušia - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Pokuty a penále za nezaplatenie poplatku za odvoz odpadov - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Pokuty za oneskorenú úhradu poplatku za odvoz odpadov - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Predpis sankcie pri nesprávnom použití dotácie - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Vrátenie pokút a sankcií neoprávnených alebo odpustených

1. V bežnom účtovnom období - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545
2a. V nasledujúcom účtovnom období - ak ide o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2b. V nasledujúcom účtovnom období - ak nejde o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545

Pokuty a penále z daňového úradu

Ostatné dane a poplatky platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Pokuty a penále z daňového úradu - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Pokuty za nesplnenie oznamovacej povinnosti u DPH - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Pokuty za nepredloženie daňového priznania - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Pokuty za oneskorenú úhradu DPH - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Pokuta za oneskorenú úhradu dane z príjmu - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Pokuty za oneskorenú úhradu dani zo závislej činnosti - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Pokuty a penále za oneskorenú úhradu dane z nehnuteľnosti - IDID = Interný Doklad 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345eduland kurzyĎalšie účty z účtovnej skupiny 54

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022