Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa na základe rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky o rozdelení účtovného zisku alebo usporiadaní účtovnej straty. Je to usporiadací účet, ktorý nesmie mať na konci účtovného obdobia zostatok.

Výber účtovných prípadov s účtom 431


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty, ak spoločenská zmluva túto povinnosť upravuje - IDID = Interný Doklad 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354 / 431
Záväzok z titulu prevodu zisku voči ovládanej osobe (účtovaná v ovládajúcej osobe) - IDID = Interný Doklad 431 / 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361
Záväzky voči akcionárom a.s., spoločníkom s.r.o., komanditistom k.s., členom družstva z titulu ich podielu na zisku spoločnosti alebo družstva - IDID = Interný Doklad 431 / 364Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (Pasívny) 364
Zúčtovanie odmien členom štatutárnehych orgánov na konci roka z rozdelenia zisku - IDID = Interný Doklad 431 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Zúčtovanie podielu zo zisku tichému spoločníkovi - IDID = Interný Doklad 431 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Použitie zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov na krytie straty spoločnosti - IDID = Interný Doklad 417Účet 417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 417 / 431 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
Prevod zisku minulého účtovného obdobia rozdeľovaného v bežnom roku na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, AÚ podľa účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 431 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
Prevod straty minulého účtovného obdobia v bežnom roku na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, AÚ podľa účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 431
Zúčtovanie predpisu úhrady straty z minulých rokov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky na vrub zisku bežného obdobia - IDID = Interný Doklad 431 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
Vyúčtovanie zisku z minulého roka pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 431
Vyúčtovanie straty z minulého roka pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 431 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Prevod zisku do vlastného imania fyzickej osoby - IDID = Interný Doklad 431 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Prevod straty do vlastného imania fyzickej osoby - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 / 431
Príspevok zamestnávateľa podľa zákona o sociálnom fonde - IDID = Interný Doklad 431 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472
Podiely zo zisku - IDID = Interný Doklad 431 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378


Rozdelený zisk minulych rokov - IDID = Interný Doklad 431 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
Zaúčtovanie výsledku hospodárenia - straty- IDID = Interný Doklad 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 431
Darovanie nerozdeleného zisku 431 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Prídel do SF zo zisku 431 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472

Zúčtovanie ostatného zvýšenia základného imania z nerozdeleného zisku

1. Bežného roka - IDID = Interný Doklad 431 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
2. Minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419

Tvorba zákonného rezervného fondu zo:

1. Zisku spoločnosti - IDID = Interný Doklad 431 / 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421
2. Z nerozdeleného zisku minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421

Použitie zákonného rezervného fondu na krytie:

1. Na úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Na úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421 / 431

Tvorba nedeliteľného fondu

1. Zo zisku družstva - IDID = Interný Doklad 431 / 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422
2. Z nerozdeleného zisku minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422

Použitie nedeliteľného fondu na:

1. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422 / 431

Tvorba štatutárneho fondu

1. Zo zisku spoločnosti - IDID = Interný Doklad 431 / 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423
2. Z nerozdeleného zisku - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423

Použitie štatutárneho fondu

1. Na úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Na úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 431

Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zvýšenie sa vykoná:

1. Ďalšími vkladmi členov družstva - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
2. Použitím ostatného kapitálového fondu - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
3. Použitím štatutárnych fondov - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
4. Použitím ostatných fondov - IDID = Interný Doklad 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
5. Zo zisku bežného roku - IDID = Interný Doklad 431 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
6. Z nerozdeleného zisku minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411

Tvorba ostatných fondov

1. Zo zisku spoločnosti - IDID = Interný Doklad 431 / 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427
2. Z nerozdeleného zisku - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427

Použitie emisného ážia na:

1. Zvýšenie základného imania - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
2. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
3. Úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 431
4. Úhradu rozdielu medzi vyššou cenou obstarania vlastných akcií a nominálnou hodnotou akcií pri ich stiahnutí z obehu za účelom zníženia ZI - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252

Použitie ostatných kapitálových fondov

1. Na úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Na úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 / 431

Použitie zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov na:

1. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 418Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 418 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 418Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 418 / 431


Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022