Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

V prípade, že účtovná jednotka nemá dostatok zdrojov na uhradenie strary, je možné neuhradenú časť previesť do ďalších rokov.

Výber účtovných prípadov s účtom 429


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Oprava výnosov minulých období, ak ide o významné sumy (zníženie výnosov) - IDID = Interný Doklad 429 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty z minulých rokov, ak spoločenská zmluva túto povinnosť upravuj, prípadne ak sa spoločníci na tom dohodli - IDID = Interný Doklad 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354 / 429
Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zníženie sa vykoná z dôvodu úhrady straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 429
Použitie zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov na krytie straty spoločnosti - IDID = Interný Doklad 417Účet 417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 417 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 , 429
Použitie ostatných fondov na krytie straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427 / 429
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 429 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Prevod straty minulého účtovného obdobia v bežnom roku na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, AÚ podľa účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 429 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431
Zúčtovanie predpisu úhrady straty z minulých rokov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky na vrub zisku bežného obdobia - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 429
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 429
Použitie nerozdeleného zisku na úhradu strát minulých období - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 429
Zaúčtovanie výsledku hospodárenia - straty- IDID = Interný Doklad 429 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431


Predpis dodatočného odvodu dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania

1. Ak nejde o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 595Účet 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov (Nákladový) 595 / 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341
2. Ak ide o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429 / 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

Nárok na vrátenie dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania alebo výsledku daňovej kontroly

1. Ak nejde o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 595Účet 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov (Nákladový) 595
2. Ak ide o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429

Dodatočné vyrubenie dane z príjmov u platiteľa, ktorá sa nedá zraziť daňovníkovi - platcovi dane

1. Ak nejde o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
2. Ak ide o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Použitie emisného ážia na:

1. Zvýšenie základného imania - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
2. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 429
3. Úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431
4. Úhradu rozdielu medzi vyššou cenou obstarania vlastných akcií a nominálnou hodnotou akcií pri ich stiahnutí z obehu za účelom zníženia ZI - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121

Použitie ostatných kapitálových fondov

1. Na úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 / 429
2. Na úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania polotovarov

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122

Použitie zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov na:

1. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 418Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 418 / 429
2. Úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 418Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 418 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

Použitie zákonného rezervného fondu na krytie:

1. Na úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421 / 429
2. Na úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124

Použitie nedeliteľného fondu na:

1. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422 / 429
2. Úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

Použitie štatutárneho fondu

1. Na úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 429
2. Na úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

Vrátenie zaplatených pokút, sankcií (ak boli zaplatené neoprávnene, prípadne odpustené) v nasledujúcom účtovnom období

1. Ak ide o významnú sumu - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429
2. Ak nejde o významnú sumu - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

Zúčtovanie odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje k účtovným prípadom, ktoré sa účtujú ako náklad alebo výnos

1. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z bežnej činnosti - IDID = Interný Doklad 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
2. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z mimoriadnej činnosti - IDID = Interný Doklad / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
3. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z bežnej činnosti - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592
4. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z mimoriadnej činnosti - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 /
5. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s účtovaním na účty nerozdelených výsledkov hospodárenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
6. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s účtovaním na účty nerozdelených výsledkov hospodárenia - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429
7. Zúčtovaie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
8. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015
9. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s kúpou podniku alebo jeho časti u kupujúceho - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
10. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s kúpou podniku alebo jeho časti u kupujúceho - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015

Vrátenie pokút a sankcií neoprávnených alebo odpustených

1. V bežnom účtovnom období - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545
2a. V nasledujúcom účtovnom období - ak ide o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429
2b. V nasledujúcom účtovnom období - ak nejde o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 42

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022