Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 428


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Oprava výnosov minulých účtovných období, ak ide o významné sumy (zvýšenie výnosov) - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 428
Nárok na vrátenie neoprávnene vyplatených miezd za minulé obdobie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 428
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 428
Prevod zisku minulého účtovného obdobia rozdeľovaného v bežnom roku na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, AÚ podľa účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 428
Použitie nerozdeleného zisku minulých rokov na tvorbu ostatných kapitálových fondov - IDID = Interný Doklad 428 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
Rozdelenie zisku minulých rokov spoločníkom - akcionárom, členom družstva - IDID = Interný Doklad 428 / 364Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (Pasívny) 364
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 428 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Rozdelený zisk minulych rokov - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 428
Použitie nerozdeleného zisku na úhradu strát minulých období - IDID = Interný Doklad 428 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
Premlčané podiely podielnikov 428 / 364Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (Pasívny) 364
Zníženie rezervného fondu - IDID = Interný Doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421 / 428


Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zvýšenie sa vykoná:

1. Ďalšími vkladmi členov družstva - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
2. Použitím ostatného kapitálového fondu - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
3. Použitím štatutárnych fondov - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
4. Použitím ostatných fondov - IDID = Interný Doklad 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
5. Zo zisku bežného roku - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
6. Z nerozdeleného zisku minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

Zúčtovanie ostatného zvýšenia základného imania z nerozdeleného zisku

1. Bežného roka - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
2. Minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124

Tvorba zákonného rezervného fondu zo:

1. Zisku spoločnosti - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421
2. Z nerozdeleného zisku minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428 / 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 428
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

Tvorba nedeliteľného fondu

1. Zo zisku družstva - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422
2. Z nerozdeleného zisku minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428 / 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422

Vrátenie zaplatených pokút, sankcií (ak boli zaplatené neoprávnene, prípadne odpustené) v nasledujúcom účtovnom období

1. Ak ide o významnú sumu - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Ak nejde o významnú sumu - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

Tvorba štatutárneho fondu

1. Zo zisku spoločnosti - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423
2. Z nerozdeleného zisku - IDID = Interný Doklad 428 / 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423

Škoda zistená na stavbách z titulu mimoriadnych udalostí, ktorá je opraviteľná

1. Účtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2a. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2b. Oprava dodávateľským spôsobom - úhrada faktúry - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3a. Vysporiadanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - storno zápisu - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 /
3b. Vysporiadanie škody s opravou v nasledujúcom účtovnom obodbí - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /

Vrátenie súdnych poplatkov platených kolkami v nasledujúcom roku

1. Ak ide o významnú sumu - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 428
2. Ak nejde o významnú sumu - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538

Tvorba ostatných fondov

1. Zo zisku spoločnosti - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427
2. Z nerozdeleného zisku - IDID = Interný Doklad 428 / 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin (napr. živelná pohroma), ktorá je opraviteľná

1. Zúčtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3a. Vyrovnanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 /
3b. Vyrovnanie škody s opravou v nasledujúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /

Prijaté platby za už odpísané pohľadávky

1. Ak ide o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 428
2. Ak nejde o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646

Zúčtovanie odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje k účtovným prípadom, ktoré sa účtujú ako náklad alebo výnos

1. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z bežnej činnosti - IDID = Interný Doklad 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
2. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z mimoriadnej činnosti - IDID = Interný Doklad / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
3. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z bežnej činnosti - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592
4. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z mimoriadnej činnosti - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 /
5. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s účtovaním na účty nerozdelených výsledkov hospodárenia - IDID = Interný Doklad 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
6. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s účtovaním na účty nerozdelených výsledkov hospodárenia - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
7. Zúčtovaie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
8. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015
9. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s kúpou podniku alebo jeho časti u kupujúceho - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
10. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s kúpou podniku alebo jeho časti u kupujúceho - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015

Škoda na pestovateľských celkoch trvalých porastov z mimoriadnych príčin, ktorá je opraviteľná

1. Zúčtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3a. Vyrovnanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 /
3b. Vyrovnanie škody s opravou v nasledujúcom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /

Vrátenie pokút a sankcií neoprávnených alebo odpustených

1. V bežnom účtovnom období - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545
2a. V nasledujúcom účtovnom období - ak ide o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2b. V nasledujúcom účtovnom období - ak nejde o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

Škoda zistená na ODHM, ktorá je opraviteľná

1. Zúčtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3a. Vyrovnanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549
3b. Vyrovnanie škody s opravou v nasledujúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428 , 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Predpis dodatočného odvodu dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania

1. Ak nejde o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 595Účet 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov (Nákladový) 595 / 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341
2. Ak ide o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Nárok na vrátenie dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania alebo výsledku daňovej kontroly

1. Ak nejde o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 595Účet 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov (Nákladový) 595
2. Ak ide o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121

Dodatočné vyrubenie dane z príjmov u platiteľa, ktorá sa nedá zraziť daňovníkovi - platcovi dane

1. Ak nejde o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
2. Ak ide o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania polotovarov

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad / 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 42

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] Eva Bieleková 11.01.2013, 10:11

    Prosím Vás o informáciu, prečo nie je v nijakej publikácii znázornený tento prípad: družstvo sa rozhodlo z nerozdeleného zisku minulých rokov (napr. 2006) vyplatiť odmeny všetkým zamestnancov , t. j. aj tým, ktorí nemajú účasť na základnom imaní. Práve pri týchto je potrebné odviesť odvod do sociálnej poisťovne (§138 odst.1 druhá veta zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). A práve tento prípad nie je znázornený v nijakej publikácii. Prosím Vás o informáciu ako by ste účtovali tieto odmeny. Totiž nie každý zamestnanec je aj členom družstva, t. j. nie každý má účasť na základom imaní. Aj v platnom účtovnom rozvrhu je účet č. 364, 365, 367 ...všetji sú to záväzky voči spoločníkom, členom...no chýba mi účet, na ktorý by som účtovala záväzky voči zamestnancom bez účasti na základnom imaní (súvzťažný účet 428-nerozdelený zisk z minulých rokov). Ďakujem vopred za informáciu.

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022