Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa zmena reálnej hodnoty pri:

1. realizovateľných majetkových a dlhových cenných papieroch, pričom ak

a) PO<NO, potom nastalo zvýšenie reálnej hodnoty majetkových a dlhových cenných papierov a rozdiel sa zaúčtuje na strane Má dať príslušného účtu cenného papiera (zaznamená sa na analytický účet) a na stranu Dal účtu 414,

b) PO>NO, potom nastalo zníženie reálnej hodnoty majetkových a dlhových cenných papierov a rozdiel sa zaúčtuje na strane Dal príslušného účtu cenného papiera (zaznamená sa na analytický účet) a na stranu Má dať účtu 414;

2. derivátoch určených na obchodovanie na neverejnom trhu, derivátoch neurčených na obchodovanie a zabezpečovacích derivátoch,

3. majetku a záväzkoch, ktoré sú zabezpečené derivátmi.

Výber účtovných prípadov s účtom 414


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Oceňovací rozdiel zo zníženia ocenenia dlhodobých realizovateľných CP a podielov účtovaných na účte 063 - IDID = Interný Doklad 414 / 096Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasívny) 096
Storno oceňovacieho rozdielu zo zníženia ocenenia dlhodobých realizovateľných CP a podielov účtovaných na účte 063 - IDID = Interný Doklad 096Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasívny) 096 / 414


Kurzové rozdiely pri preceňovaní realizovateľných CP a podielov vyjadrených v cudzej mene na reálnu hodnotu u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia - sú súčasťou reálneho ocenenia

1. Pasívny kurzový rozdiel - zvyšuje reálnu hodnotu - IDID = Interný Doklad 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 / 414
2. Aktívny kurzový rozdiel - znižuje reálnu hodnotu - IDID = Interný Doklad 414 / 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 414
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 414 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Zúčtovanie reálneho ocenenia ostatných realizovateľných CP

1. Zvýšenie reálnej hodnoty oproti obstrávacej cene - IDID = Interný Doklad 257Účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere (Aktívny) 257 / 414
2. Zníženie reálnej hodnoty oproti obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565 / 291Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasívny) 291

Zmena reálnej hodnoty opcií neobchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376 / 414
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 414 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376

Zmena reálnej hodnoty podielových CP a podielov u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia (ocenené metódou vlastného imania)

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 414
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 414 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061

Zúčtovanie reálneho ocenenia ostatných realizovateľných CP, ak v predchádzajúcom roku bol účtovaný oceňovací rozdiel na účte 414

1. Zvýšenie reálnej hodnoty oproti obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 257Účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere (Aktívny) 257 / 414
2. Zníženie reálnej hodnoty oproti obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 414 / 257Účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere (Aktívny) 257

Kurzové rozdiely pri preceňovaní podielových CP a podielov vyjadrených v cudzej mene na reálnu hodnotu u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia - sú súčasťou reálneho ocenenia

1. Pasívny kurzový rozdiel - zvyšuje reálnu hodnotu - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 414
2. Aktívny kurzový rozdiel - znižuje reálnu hodnotu - IDID = Interný Doklad 414 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061

Zúčtovanie reálneho ocenenia ostatných realizovateľných CP, ak v predchádzajúcom roku bol účtovaný oceňovací rozdiel na účte 565

1. Zvýšenie reálnej hodnoty oproti obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 291Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasívny) 291 , 257Účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere (Aktívny) 257 / 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565 , 414
2. Zníženie reálnej hodnoty oproti obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565 / 291Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasívny) 291

Predaj podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke

1. Úbytok podielových CP a podielov - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 414
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - IDID = Interný Doklad 414 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668
2. Výnos z predaja - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Výsledkové kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - zvyšuje reálnu hodnotu - IDID = Interný Doklad 257Účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere (Aktívny) 257 / 414
2. Kurzová strata - znižuje reálnu hodnotu - IDID = Interný Doklad 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565 / 291Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasívny) 291

Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke z titulu likvidácie dcérskej obchodnej spoločnosti

1. Úbytok CP a podielov - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
2. Podiel na likvidačnom zostatku - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 414
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - IDID = Interný Doklad 414 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

Zmena reálnej hodnoty pohľadávok z derivátov neobchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia (pasívny OR) - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 414
2. Zníženie ocenenia (aktívny OR) - IDID = Interný Doklad 414 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373

Zmena reálnej hodnoty podielových CP a podielov u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia (ocenené metódou vlastného imania)

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 414
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 414 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062

Zmena reálnej hodnoty záväzkov z derivátov neobchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia (aktívny OR) - IDID = Interný Doklad 414 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373
2. Zníženie ocenenia (pasívny OR) - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 414

Kurzové rozdiely pri preceäovaní podielových CP a podielov vyjadrených v cudzej mene na reálnu hodnotu u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia - sú súčasťou reálneho ocenenia

1. Pasívny kurzový rozdiel - zvyšuje reálnu hodnotu - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 414
2. Aktívny kurzový rozdiel - znižuje reálnu hodnotu - IDID = Interný Doklad 414 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062

Zrušenie oceňovacích rozdielov pohľadávok z derivátov neobchodovaných na verejnom trhu pri realizácii zmluvy (vysporiadanie, uplatnenie, neuplatnenie, predaj)

1. Zrušenie pasívneho OR - IDID = Interný Doklad 414 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373
2. Zrušenie aktívneho OR - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 414

Predaj podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom

1. Úbytok podielových CP a podielov - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 414
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - IDID = Interný Doklad 414 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668
2. Výnos z predaja - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Zrušenie oceňovacích rozdielov záväzkov z derivátov neobchodovaných na verejnom trhu pri realizácii zmluvy (vysporiadanie, uplatnenie, neuplatnenie, predaj)

1. Zrušenie pasívneho OR - IDID = Interný Doklad 414 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373
2. Zrušenie aktívneho OR - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 414

Zúčtovanie úbytku podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom z titulu likvidácie obchodnej spoločnosti

1. Úbytok CP a podielov - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
2. Podiel na likvidačnom zostatku - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 414
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - IDID = Interný Doklad 414 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

Zmena reálnej hodnoty opcií neobchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377 / 414
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 414 / 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377

Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov z titulu vylúčenia spoločníka z účasti v s.r.o.

1. Úbytok vkladov - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
2. Nárok na vyrovnávací podiel - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 414
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - IDID = Interný Doklad 414 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 414 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 414
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 41

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022