Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 384 - Výnosy budúcich období

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy zaplatených paušálov vopred
na zabezpečenie servisných služieb a prijaté predplatné.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým vecne súvisia.

Výber účtovných prípadov s účtom 384


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie novozískaných aktivovaných nákladov na vývoj, v účtovníctve nezachytených, v ocenení ROC - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012 / 384
Zúčtovanie novozisteného softvéru, doteraz nezachyteného v účtovníctve - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 384
Novo zistené, v účtovníctve zatiaľ neevidované stavby (ocenené v ROC) - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 384
Novo zistené, v účtovníctve zatiaľ neevidované Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (ocenené v ROC) - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 384
Novo zistené, v účtovníctve dosiaľ neevidované pestovateľské celky trvalých porastov ocenené v ROC - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 384
Novo zistené, v účtovníctve dosiaľ neevidované zvieratá základného stáda a ťažné zvieratá ocenené v ROC - IDID = Interný Doklad 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026 / 384
Bezodplatný dodaný tovar za účelom výmeny chybného tovaru za bezchybný v záručnej dobe, poskytnutý záručný paušál vo forme tovaru - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 384
Vopred prijaté nájomné v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 384
Prijaté sumy paušálov na záručné opravy - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 384
Prijaté platby vopred plateného nájomného - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 384
Vyúčtovanie paušálov na záručné opravy - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 384
Predplatné faktúrované odberateľovi - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 384
Vyúčtované paušály za záručné opravy - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 384
Nárok na dotáciu na vytvorenie pracovných miest - IDID = Interný Doklad 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 , 384
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 384


Vyúčtovanie nájomného v príslušnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 384 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Vyúčtovanie prijatej investičnej dotácie do výnosov v súvislosti s odpisovaním dotovaného dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 384 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Zúčtovanie výnosov zo záručných paušálov súvisiacich s vykonávaním záručných opráv - IDID = Interný Doklad 384 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601
Zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zníženie účtovného zisku - IDID = Interný Doklad 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602 / 384
Zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zvýšenie účtovného zisku - IDID = Interný Doklad 384 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Zúčtovanie časovo rozlíšeného výnosu z dlhodobého odpisovaného majetku do prevádzakových výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými odpismi - IDID = Interný Doklad 384 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 384 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zúčtovanie výnosov budúcich období, ktoré boli vytvorené v minulom roku, s ktorým časovo súvisia - IDID = Interný Doklad 384 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Účtovanie úrokov, ktoré boli prijaté v predchádzajúcom účtovnom období, ale patria do bežného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 384 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
Výnosy bežného obdobia vyfakturované v nasledujúcom období - IDID = Interný Doklad 384 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602

Nadobudnutie ODHM bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Prijaté úroky z bežných a vkladových účtov, z poskytnutých pôžičiek

1. Prijaté v bežnom účtovnom období - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
2. Prijaté vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 384
3. Z termínovaných krátkodobých vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
4. Z dlhodobých termínovaných vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
5. Z vkladových listov a vkladových certifikátov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666

Zúčtovanie nároku na nenávratnú dotáciu zo ŠR

1. Prevádzakovú (na úhradu nákladov) - IDID = Interný Doklad 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
2. Investičnú - IDID = Interný Doklad 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 / 384

Nadobudnutie aktivovaných nákladov na vývoj bezodplatne v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zúčtovanie nároku na nenávratnú dotáciu

1. Prevádzkovú (na úhradu nákladov) - IDID = Interný Doklad 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
2. Investičnú - IDID = Interný Doklad 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 / 384

Nadobudnutie softvéru bezodplatne (darovanie) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Odpisovanie dlhodobého majetku získaného bezodplatným prevodom

A) odpis 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
B) zúčtovanie výnosov budúcich období 384 / 649Účet 649 - Iné ostatné výnosy (Výnosový) 649

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (ocenené v ROC)

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Zaradenie do ostatného dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Štátne príspevkové organizácie

Tvorba opravných položiek (príspevkové organizácie) k pohľadávkam vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391
Tvorba opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku vyplývajúca z mimoriadnych činností (príspevkové organizácie) 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092
Tvorba opravných položiek k zásobám (príspevkové organizácie) vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191
Nárok na dotáciu - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 /
Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 / 384
Inkaso dotácie na bankový účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Povinnosť vrátiť dotáciu alebo jej časť, ak bola porušená finančná disciplína - IDID = Interný Doklad / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Sankcie za nesprávne použitie dotácie - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (darom) v ocenení ROC (nie od spoločníkov a členov)

1. Bezodplatné nadobudnutie darovaním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 384
2. Prevod do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Nadobudnutie stavieb bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Prípadné vedľajšie náklady súvisiace s bezodplatným nadobudnutím - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
4. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Nadobudnutie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Nadobudnutie pestovateľských celkov trvalých porastov bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 384
2. Bezodplatné nadubudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Nadobudnutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Zaradenie zvierat do dlhosobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042Ďalšie účty z účtovnej skupiny 38

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022