Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa záväzky voči spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistom komanditných spoločností a členom družstiev z pracovnoprávnych vzťahov vrátane sociálneho poistenia.

Výber účtovných prípadov s účtom 366


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Výplata miezd a iných nárokov z titulu miezd, dávok nemocenského poistenia spoločníkom a členom družstva - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 366 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Výplata miezd spoločníkom a členom družstva prostredníctvom bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 366 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Výplata NP a sociálnych dávok spoločníkom a členom družstva prostredníctvom bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 366 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Vyúčtovanie súm zrazených z miezd zamestnancov a spoločníkov v prospech účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 , 366 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Vyúčtovanie zrážok zo miezd zamestnancov a spoločníkov v prospech iných osôb - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 , 366 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Zúčtovanie nároku na sociálne dávky a dávky NP u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 366
Preddavok na daň z príjmov FO zo závislej činnosti účtovaný počas roka u spoločníkov, členov družstva a komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 366 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 366
Zúčtovanie hrubých miezd spoločníkov s.r.o., členov družstva a komanditistov komanditnej spoločnosti - IDID = Interný Doklad 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 / 366
Vyúčtovanie náhrad za ušlý zárobok v prípade pracovného úrazu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 366
Nárok na refundáciu miezd od inej účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 366
Zúčtovanie časovo rozlíšených prémií a odmien do účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia - IDID = Interný Doklad 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 366
Zúčtovanie rezrvy na prémie a odmeny, ktorá sa stala riadnym záväzkom - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 366
Zúčtovanie nároku na dovolenku z predchádzajúceho roku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 366
Zúčtovanie rezervy na odstupné pri uplatnení nároku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 / 366


Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 366 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva vyplácané na základe pracovnoprávneho vzťahu - IDID = Interný Doklad 523Účet 523 - Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (Nákladový) 523 / 366
Hrubé mzdy spoločníkov - IDID = Interný Doklad 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 / 366

Účtovanie miezd

5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 , 366
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - IDID = Interný Doklad 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 366 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 366 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 366 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - IDID = Interný Doklad 366 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - IDID = Interný Doklad 366 / 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Príspevok do garančného fondu - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Doplnkové dôchodkové sporenie - IDID = Interný Doklad 525Účet 525 - Ostatné sociálne zabezpečenie (Nákladový) 525 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

Vyúčtovanie dane zo závislej činnosti na základe ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti u spoločníkov, členov družstva a komanditistov k.s.

1. Preddavky boli vyššie ako výsledná daňová povinnosť - IDID = Interný Doklad 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 366
2. Preddavky boli nižšie ako výsledná daňová povinnosť - IDID = Interný Doklad 366 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Odstupné spoločníkom, členom družstva

1. Do výšky stanovenej zákonom - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 366
2. Nad rámec zákona - IDID = Interný Doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 366


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 36

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] alena 14.11.2012, 13:27

    Dobrý den, může mít účet 331, 366 na konci roku konečný zůstatek?

  1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 14.11.2012, 19:23

    Dobrý deň, teoreticky by mali byt zostatky na spomínaných účtoch nulové avšak z praxe vieme, ze nie vždy to tak je..

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022