Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 342 - Ostatné priame dane

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

V zmysle postupov účtovania sa účtuje daň z príjmov, ktorej úhradu finančnému orgánu zabezpečuje podnik ako platiteľ dane (t.j. podnik je zodpovedný za jej odvedenie správcovi dane) za daň vybratú od daňovníka (napr. zamestnanca, spoločníka, člena družstva zo závislej činnosti) alebo zrazenú daňovníkovi (daň vyberaná z príjmov zrážkov). Túto daň účtovná jednotka vypočíta podľa platných právnych predpisov, zrazí z hrubej mzdy alebo iného príjmu a uhradí ju na účet správcu dane.

Výber účtovných prípadov s účtom 342


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Priame dane platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 , 342 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Vyúčtovanie zrážkovej dane z príjmov u platiteľa príjmu pri platbách do zahraničia v súlade so zákonom o dani z príjmov a príslušnou zmluvou o zameszení dvojitého zdanenia - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 342
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 342
Daň z príjmov zo závislej činnosti z odstupného - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 342
Zápočet preplatku na inej dani za úhradu dane z príjmov - IDID = Interný Doklad 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 342 , 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Preddavok na daň z príjmov FO zo závislej činnosti účtovaný počas roka u spoločníkov, členov družstva a komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 342
Vyrubené penále a úrok z odkladu platenie dane - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 342
Vyrubenie splatnej dane z príjmov zo závislej činnosti (ak ju nemožno zraziť zamestnancovi) - IDID = Interný Doklad 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538 / 342
Nárok na daňový bonus (pri účtovaní miezd zamestnancov) - IDID = Interný Doklad 342 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Nárok na danový bonus - IDID = Interný Doklad 342 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Zrážková daň z dividend-úhrada VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 342 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221


Vyúčtovanie dane zo závislej činnosti na základe ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti u spoločníkov, členov družstva a komanditistov k.s.

1. Preddavky boli vyššie ako výsledná daňová povinnosť - IDID = Interný Doklad 342 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
2. Preddavky boli nižšie ako výsledná daňová povinnosť - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 342

Dodatočné vyrubenie dane z príjmov u platiteľa, ktorá sa nedá zraziť daňovníkovi - platcovi dane

1. Ak nejde o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 342
2. Ak ide o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 342

Úhrada ostatných záväzkov z bankového účtu

1. Zamestnancom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Daňovému úradu na dani z príjmov fyzických osôb - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4. Daňovému úradu z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 342 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
5. Daňovému úradu z titulu DPH - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
6. Daňovému úradu z titulu spotrebných daní a ostatných daní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 342
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 342 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Emisia dlhopisov predávaných v menovitej hodnote

1. Vydanie dlhopisov - IDID = Interný Doklad 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473
2. Predaj dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
3. Úrokový výnos z dlhopisov - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Zrážková daň z úrokového výnosu - IDID = Interný Doklad 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 342

Predaj dlhopisov diskontovaných

2. Vyplatený úrokový výnos v bežnom roku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
1. Predaj - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
3. Zrážková daň (zrazená pri výplate výnosu) - IDID = Interný Doklad 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 342
4. Úrok vyplatený v nasledujúcom roku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
4. Zrážková daň (zrazená pri výplate výnosu) - IDID = Interný Doklad 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 342

Inkaso pohľadávok od daňového úradu

1. Z titulu dane z príjmov (preplatky, vratky daní) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341
2. Z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 342
3. Z titulu nadmerného odpočtu DPH - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
4. Z titulu nepriamych a ostatných (majetkových) daní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Vyúčtovanie dane zo závislej činnosti na základe ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti

1. Preddavky boli vyššie ako výsledná daňová povinnosť - IDID = Interný Doklad 342 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
2. Preddavky boli nižšie ako výsledná daňová povinnosť - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 342

Odmeny zamestnancov z titulu členstva v štatutárnych orgánoch spoločnosti

1. Priznaná suma - IDID = Interný Doklad 523Účet 523 - Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (Nákladový) 523 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
2. Preddavok na daň zo závislej činnosti - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 342

Náhrada za stratu zárobku pri pracovných úrazoch

1. Priznaná náhrada - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
2. Zrazená daň - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 342

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 342 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 342Ďalšie účty z účtovnej skupiny 34

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] Mahulena 21.06.2014, 22:58

    Dobrý večer, chcem sa spýtať ako sa účtuje zrážka dane z úroku - bankový výpis. Ďakujem

  1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 01.07.2014, 10:44

    Dobrý deň, cez účet 591/221.

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022