Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 331 - Zamestnanci

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa záväzky z pracovnoprávnych vzťahov vrátane sociálneho poistenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, okrem záväzkov voči spoločníkom a členom družstiev zo závislej činnosti. Analytická evidencia sa vedie podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch.

Výber účtovných prípadov s účtom 331


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Výplata miezd a iných nárokov z titulu miezd, dávok nemocenského poistenia zamestnancom - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 331 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Výplata miezd a odmien za rôzne vykonané práce na základe pracovnoprávneho vzťahu, výplata sociálnych dávok a dávok nemocenského poistenia zamestnancom - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 331 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Výplata miezd zamestnancom prostredníctvom bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Výplata NP a sociálnych dávok zamestnancom prostredníctvom bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Náhrada zamestnancom vo forme odstupného - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Vyúčtovanie súm zrazených z miezd zamestnancov a spoločníkov v prospech účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 331 , 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Vyúčtovanie zrážok zo miezd zamestnancov a spoločníkov v prospech iných osôb - IDID = Interný Doklad 331 , 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 331
Zúčtovanie hrubých miezd zamestnancov - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 331
Odmeny zamestnancov vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 331
Odmeny z dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 331
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti - IDID = Interný Doklad 331 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
Nárok zamestnancov na odstupné v zákonnej výške alebo dohodnuté v kolektívnej zmluve - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 331
Nárok zamestnancov na odstupné nad rámec zákonov alebo sumy dohodnutej v kolektívnej zmluve - IDID = Interný Doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 331
Daň z príjmov zo závislej činnosti z odstupného - IDID = Interný Doklad 331 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342


Nárok zamestnancov na štátny vyrovnávaci príspevok - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 331
Nárok na refundáciu miezd od inej účtovnej jednotky za jej zamestnancov, ak sa výplaty vyúčtovávajú v účtovnej jednotke, ktorá má cudzích zamestnancov - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 331
Nárok na vrátenie neoprávnene vyplatených miezd za minulé obdobie - IDID = Interný Doklad 331 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
Preúčtovanie miezd, ktoré boli zamestnancom vyplatené z garančného fondu podľa osobitných predpisov - IDID = Interný Doklad 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Použitie rezervy na odstupné - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 331
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 331 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Nárok na daňový bonus (pri účtovaní miezd zamestnancov) - IDID = Interný Doklad 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 331
Náhrada príjmu-nemoc - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 331
Nárok na danový bonus - IDID = Interný Doklad 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 331
ZVL-zrazka na sporenie 331 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Preddavok na stravné líst 331 / 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333
Poskytnutie sociálnej výpomoci zamestnancom zo sociálneho fondu 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472 / 331

Účtovanie miezd

5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 / 331 , 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 331
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - IDID = Interný Doklad 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 331
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - IDID = Interný Doklad 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - IDID = Interný Doklad 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 331 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - IDID = Interný Doklad 331 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - IDID = Interný Doklad 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - IDID = Interný Doklad 331 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - IDID = Interný Doklad 331 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 331 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 331
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 331
Príspevok do garančného fondu - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Doplnkové dôchodkové sporenie - IDID = Interný Doklad 525Účet 525 - Ostatné sociálne zabezpečenie (Nákladový) 525 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

Prémie a odmeny zamestnancov vzťahujúce sa na:

1. Bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 331
2. Bežné účtovné obdobie vyplatené v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383
3. Ktoré budú vyplatené v budúcom období a účtovná jednotka nevie presnú sumu - tvorba rezervy - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

Vyúčtovanie dane zo závislej činnosti na základe ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti

1. Preddavky boli vyššie ako výsledná daňová povinnosť - IDID = Interný Doklad 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 331
2. Preddavky boli nižšie ako výsledná daňová povinnosť - IDID = Interný Doklad 331 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Odmeny zamestnancov z titulu členstva v štatutárnych orgánoch spoločnosti

1. Priznaná suma - IDID = Interný Doklad 523Účet 523 - Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (Nákladový) 523 / 331
2. Preddavok na daň zo závislej činnosti - IDID = Interný Doklad 331 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Náhrada za stratu zárobku pri pracovných úrazoch

1. Priznaná náhrada - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 331
2. Zrazená daň - IDID = Interný Doklad 331 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Predaj stravných lístkov zamestnancom

1. Časť hodnoty, ktorá je uznaná ako daňový výdavok - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
2. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnanec v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
3. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnanec, ak na základe dohody so zamestnancom je zrážaná zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
4. Časť hodnoty hradenej zo sociálneho fondu - IDID = Interný Doklad 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
5. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnávateľ a nie je uznaná ako daňový výdavok - IDID = Interný Doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky

1. Mzdový náklad - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 331
2. Podiel sociálneho a zdravotného poistenia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336

Použitie rezervy na nevyplatené odmeny a prémie

1. Suma odmien a prémií - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 331
2. Podiel sociálneho a zdravotného poistenia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336Ďalšie účty z účtovnej skupiny 33

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022