Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 325 - Ostatné záväzky

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napr. odberateľmi uplatnené reklamácie, záväzok vpči obchodnému partnerovi, ktorý preberá záručné záväzky za predané výkony.

Výber účtovných prípadov s účtom 325


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Vyúčtovanie obehových obalov podľa faktúr od dodávateľov - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Prebytky materiálu zistené pri prevzatí, zistené ako rozdiel medzi údajmi na dodacom liste a došlej faktúre, ak príjemca po dohode s dodávateľom rozdiel akceptuje - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
Nákup zvierat podľa faktúry dodávateľa - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - IDID = Interný Doklad / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 /
Faktúry dodávateľov za dodávky tovarov - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
Úhrady ostatných záväzkov v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Platby záväzkov voči dodávateľom, záväzkov z uznaných reklamácií - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaplatená náhrada škody obchodným partnerom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Úhrady faktúr dodávateľom platené z bankového úveru priamo - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231
Pohľadávky nadobudnuté postúpením (ocenené v obstarávacej cene) - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 325
Pohľadávka získaná postupením u postupníka - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 325

eduland kurzy

Úhrada záväzku akceptovanou cudzou zmenkou - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322
Použitie rezervy na zľavy z uznaných reklamácií - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 325
Použitie rezervy na bonusy, skontá, rabaty - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 325 , 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Použitie rezervy na pokuty a penále - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom (ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dodávky) - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 325
Vyúčtovanie náhrad za výdavky realizované účtovnou jednotkou za inú organizáciu - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 325
Vyúčtovanie súm zrazených z miezd zamestnancov a spoločníkov v prospech účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 , 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 325
Vyúčtovanie záväzku voči iným účtovným jednotkám za práce vykonané osobami iných organizácií - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie zákonných príspevkov cudzím prevádzkovateľom spoločných stravovacích zariadení za stravovanie zamestnancov, spoločníkov a pod. - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 325
Vyúčtovanie náhrad sťahovacích nákladov účtovným jednotkám pri presune pracovníkov - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 325
Vyúčtovanie nájomného za prenajaté priestory - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie faktúr za cestovné náhrady za zamestnancov od dopravných organizácií, organizácií spoločného stravovania a ubytovania alebo vyúčtovanie záväzku na refundáciu iným organizáciám - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 325
Vyúčtovanie nájomného za prenajaté hnuteľné a nehnuteľné veci - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie nájomného za používanie spoločných telefónnych centrál a za rôzne telekomunikačné zariadenia - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie nákladov za preklady, expertízy, štúdie, rozmnožovanie a pod. - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie poplatkov za čistenie kanálov, odvoz odpadu, deratizáciu, dezinfekciu a iných poplatkov podobného charakteru - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie nákladov na televízne a rozhlasové reklamné vysielania - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie záväzku z príspevku profesijným združeniam a iným podobným inštitúciám - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325
Vyúčtovanie poplatkov za inšpekciu a preskúšanie kotlov, výťahov, elektroinštalácie a iných zariadení dozorovaných autorizovanými inštitúciami - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie poistného za škody na majetku, zákonného poistenia, úrazového poistenia a poistenia vozidiel pre zahraničie - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325
Vyúčtovanie poplatkov za doklady v styku so zahraničím - IDID = Interný Doklad 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538 / 325
Náhrady škôd, ktoré účtovné jednotky hradia iným organizáciám z dôvodu svojej zodpovednosti - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325
Vyúčtovanie nájmu fyzických osôb za hnuteľné a nehnuteľné veci - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie zrážok zo miezd zamestnancov a spoločníkov v prospech iných osôb - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 , 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 325
Vyúčtovanie náhrad fyzickým osobám (zamestnancom) za používanie vlastných nástrojov a náradia - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325
Vyúčtovanie záväzkov z náhrad skôd spôsobených škodlivými splodinami iným subjektom - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325
Uznané reklamácie v prospech odberateľov po úhrade pohľadávky - IDID = Interný Doklad 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604 / 325
Úhrada súm zrazených z miezd v prospech iných účtovných jednotiek - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 325 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Úhrada nájomného za hnuteľné a nehnuteľné veci - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 325 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Odpis premlčaných záväzkov voči obyvateľstvu - IDID = Interný Doklad 325 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Odpis záväzkov pri konkurze a vyrovnaní - IDID = Interný Doklad 325 /
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 325 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Predpis záväzkov voči subjektu, ktorý prevzal záruky za vykonávanie záručných opráv - IDID = Interný Doklad 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 325
Náklady na pracovné podmienky, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť pri práci - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Obstaranie tovaru na základe mandátnej zmluvy - IDID = Interný Doklad 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 325

Faktúry dodávateľov za externé dodávky tovaru u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
2. Cena tovaru - IDID = Interný Doklad /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /

Faktúry dodávateľov za externé dodávky tovaru u neplatiteľa DPH, príp. ak nie je nárok na odpočet DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
2. Cena tovaru - IDID = Interný Doklad /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad /

Poplatky bankám

Poplatky banke za služby - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Poplatky za bankové záruky ZVZV = Záväzok 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Depozitné poplatky - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Poistenie rôzneho druhu

Zaplatené poistné súvisiace s podnikateľskou činnosťou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Poistenie hmotného majetku - ZVZV = Záväzok 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Poistenie dopravných prostriedkov - ZVZV = Záväzok 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Poistenie zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách - ZVZV = Záväzok 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Vysporiadanie pohľadávky z predčasného končenia finančného prenájmu

1. Odobratie prenajatého majetku - IDID = Interný Doklad 325 / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374
2. Ak je zostatok nesplatnej pohľadávky, na úhradu ktorej má prenajímateľ nárok - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111

Pri predčasnom ukončení finančného prenájmu sa zostatok účtu 474 zúčtuje:

1. Na účet záväzkov - IDID = Interný Doklad 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 / 325
2. Prípadne na účet výnosov - IDID = Interný Doklad 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľovi

1. Ak fakúra nebola zaplatená - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 /
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 /

Sumy reklamácií na tovare uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

Účtovanie o vzniku záväzku na emisné kvóty ku dňu ich odovzdania

1. Účtovanie o vzniku záväzku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 325
2a. Kladný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325
2b. Záporný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - IDID = Interný Doklad 325 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 325
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 325 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Účtovanie miezd

5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 , 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - IDID = Interný Doklad 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 325
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Príspevok do garančného fondu - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Doplnkové dôchodkové sporenie - IDID = Interný Doklad 525Účet 525 - Ostatné sociálne zabezpečenie (Nákladový) 525 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

Zúčtovanie nároku na vrátenie spotrebnej dane

1. Pri reklamáciách, ak bola pohľadávka zaplatená - IDID = Interný Doklad 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 325
2. Pri reklamáciách, ak pohľadávka nebola zaplatená - IDID = Interný Doklad 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311eduland kurzy
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 32

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] anna 05.03.2012, 06:17

    Dobrý deň, chcem sa poradiť kolegyňa previedla sumu z účtu 325 na účet 261 jedná sa o depozitný účet nakoľko 261 sú odberatelia a 325 sú ostatné záväzky od dodavateľov je toto s jej prevodu v poriadku alebo to má ostať u nej na účte pretože depozitný účet je vlastne výdajový a výdaj s príjmom sa nesmie splietať. Prosím o skorú odpoveď nakoľko je to súrne Ďakujem anna

  1. [ 2] Jana 08.03.2012, 08:41

    Dobrý deň anna, 261 nie sú odberatelia, ale Peniaze na ceste.

  1. [ 3] anna 08.03.2012, 09:12

    Dobrý deň jana, to viem aj ja že 261 sú peniaze na ceste moja otázka znela či je to v poriadku pretože po minúle roky sa to tak nerobilo vždy sa to odúčtovalo z 325/221 a teraz zrazu sa to dá na 261( depozitný účet 325 je výdajový účet)

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022