Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 323 - Krátkodobé rezervy

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napr. za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, reklamácie, nevyfaktúrované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku.

Výber účtovných prípadov s účtom 323


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka nepozná presnú sumu - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Prevzatie materiálu na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 323
Zúčtovanie pasívneho zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 323
Prevzatie tovaru na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene - IDID = Interný Doklad / 323
Prevzatie tovaru na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 323
Použitie rezervy na pokuty a penále - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 323
Tvorba rezervy na zľavy pri reklamácii - IDID = Interný Doklad 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602 / 323
Tvorba rezervy na odstupné - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 323
Tvorba rezervy na zľavy, bonusy, skontá, rabaty, ktoré sa týkajú predaných výrobkov, tovarov pred ukončením účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604 / 323
Tvorba rezervy na demoláciu budov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323
Tvorba rezervy na náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky, výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323
Tvorba rezervy na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323
Tvorba rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 323


Tvorba rezervy na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu nájomcu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323
Použitie rezervy na zľavy z uznaných reklamácií - IDID = Interný Doklad 323 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Použitie rezervy na odmeny členov dozorných rád a iných orgánov spoločnosti - IDID = Interný Doklad 323 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Použitie rezervy na bonusy, skontá, rabaty - IDID = Interný Doklad 323 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Použitie rezervy na pokuty a penále - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom (ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dodávky) - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Tvorba rezervy na náklady finančného charakteru (napr. účoky z omeškania) - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 323
Použitie rezervy na náklady finančného charakteru - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 323 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Použitie rezervy na odstupné - IDID = Interný Doklad 323 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Zúčtovanie rezrvy na prémie a odmeny, ktorá sa stala riadnym záväzkom - IDID = Interný Doklad 323 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Zúčtovanie nároku na dovolenku z predchádzajúceho roku - IDID = Interný Doklad 323 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Zúčtovanie rezervy na odstupné pri uplatnení nároku - IDID = Interný Doklad 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Tvorba rezervy na prémie a odmeny spoločníkov a členov za bežný rok, ak k súvahovému dňu nie sú známe presné čiastky týchto odmien - IDID = Interný Doklad 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 / 323
Tvorba rezervy na odmeny členom dozornej rady a iných orgánov za bežný rok, ak k súvahovému dňu nie sú známe presné čiastky týchto odmien - IDID = Interný Doklad 523Účet 523 - Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (Nákladový) 523 / 323
Tvorba rezervy na zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania - IDID = Interný Doklad 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 / 323
Tvorba rezervy na ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 323
Tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku - IDID = Interný Doklad / 323

Prémie a odmeny zamestnancov vzťahujúce sa na:

1. Bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
2. Bežné účtovné obdobie vyplatené v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383
3. Ktoré budú vyplatené v budúcom období a účtovná jednotka nevie presnú sumu - tvorba rezervy - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 323

Zúčtovanie pasívneho zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh (prevzatý, ale nevyfaktúrovaný tovar)

1. Ak účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Ak účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad / 323

Zúčtovanie záväzku z povinnosti odvodu dane (na základe dokladu o použití)

1. Pri spotrebe majetku na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
2. Pri darovanom majetku - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
3. Z titulu odcudzenia majetku - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323
4. DPH zaplatená za iného daňovníka (napr. za zamestnancov pri poskytnutí bezodplatného plnenia, príp. plnenia za cenu nižšiu ako obvyklú) - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
5. Pri použití vlastných výrobkov na reklamu - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
6. Pri zistenom odcudzení, ak je známy vinník - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Nevyfaktúrované dodávky tovaru zúčtované pri uzatváraní účtovných kníh

1. Ak účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Ak účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 323

Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na konci roka

1. Ak účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Ak účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 323

Použitie rezervy na nevyfakturované dodávky

1. Obstarávanie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. Materiálu a tovaru - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3. Energie - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
5. Opravy a udržiavanie - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
6. Ostatné nakupované služby - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zúčtovanie rezerv na nevyfaktúrované dodávky pri uzatváraní účtovných kníh, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu alebo výšku záväzku

1. Dodávky energie - IDID = Interný Doklad 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502 / 323
2. Ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503 / 323
3. Nevyfaktúrované opravy - IDID = Interný Doklad 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 323
4. Nevyfakturované ostatné služby - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 323
5. Emisné kvóty - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323
1. Mzdový náklad - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 323
2. Podiel sociálneho a zdravotného poistenia - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 323

Tvorba rezervy na nevyplatené odmeny a prémie

1. Predpokladaná suma odmien a prémií - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 323
2. Podiel sociálneho a zdravotného poistenia - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 323

Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky

1. Mzdový náklad - IDID = Interný Doklad 323 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
2. Podiel sociálneho a zdravotného poistenia - IDID = Interný Doklad 323 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336

Použitie rezervy na nevyplatené odmeny a prémie

1. Suma odmien a prémií - IDID = Interný Doklad 323 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
2. Podiel sociálneho a zdravotného poistenia - IDID = Interný Doklad 323 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu (účtuje sa ako rezerva)

1. Upresnenie sumy nevyfaktúrovanej dodávky v rámci upravujúcej uzávierkovej operácie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
2. Vyúčtovanie záväzku po obdržaní faktúry v nasledujúcom účtovnom období - ZVZV = Záväzok 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - IDID = Interný Doklad 323 / 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 323 / 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503
3. Na nevyfakturované opravy - IDID = Interný Doklad 323 / 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511
4. Na nevyfakturované ostatné služby - IDID = Interný Doklad 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - IDID = Interný Doklad 323 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524
6. Na odstupné - IDID = Interný Doklad 323 / 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527
7. Na provízie obchodným partnerom - IDID = Interný Doklad 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - IDID = Interný Doklad 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - IDID = Interný Doklad 323 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - IDID = Interný Doklad 323 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
12. Na dodávky dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 323 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
13. Na dodávky materiálu a tovaru - IDID = Interný Doklad 323 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 , 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3a. zúčtovanie prebytku - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 , 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3b. zúčtovanie mánk a škôd - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 , 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 323
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - IDID = Interný Doklad 119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktívny) 119 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Účtovanie o vzniku záväzku na emisné kvóty ku dňu ich odovzdania

1. Účtovanie o vzniku záväzku - IDID = Interný Doklad 323 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2a. Kladný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2b. Záporný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - IDID = Interný Doklad 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

Prevzatie zvierat na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka neobdržala faktúru

1. Účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 323
2. Účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326eduland kurzy
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 32

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

 1. [ 1] Mária Marková 19.03.2013, 12:02

  Každý mesiac mi chodí poznámka z účtu 323,že nemám zrealizovanú platbu 119 eur. Netuším o akú platbu by malo ísť a ani neviem ako by som sa k tejto info. dostala.

 1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 19.03.2013, 13:38

  Na účte 323 sa väčšinou účtujú rezervy na dovolenku, zaúčtovala ste správne vyplatenie všetkých dovoleniek ?

 1. [ 3] Mária Marková 19.03.2013, 17:37

  Dovolenku som vždy platila cestovnej kancelárii v hotovosti, iba raz cez účet. Viete mi poradiť ako sa dostanem k informácii, že o čo vlastne ide? Má 323 kontaktné údaje?Ďakujem

 1. [ 4] Ing. Eva Mihalíková 20.03.2013, 15:47

  neviem presne či sa rozumieme, hovoríme o účtovníctve ? 323 - účet krátkodobých rezerv, napr na dovolenku zamestnancov (nevybratú), tzn. na konci roka ked majú zamestnanci nevyčerpanú dovolenku vytvorí sa rezerva na účte 323 (v účtovníctve) na jej vyplatenie v nasledujúcom roku. Žiadny účet v účtovnictve nema kontaktne udaje neviem presne čo myslite takymito údajmi.

 1. [ 5] Erik Šebest 07.08.2013, 15:03

  Dobrý deň. Chcem sa opytať prečo mi každý deň chodia sms s čisla 323. Čo mam urobiť aby mi prestali chodiť ? Ďakujem.

 1. [ 6] Ing. Eva Mihalíková 13.08.2013, 16:21

  Dobrý deň, tieto sms nemajú určite žiadny súvis s našimi stránkami.

 1. [ 7] Jana Blahová 24.08.2013, 20:39

  Je potrebné účtovať v občianskom združení na konci roka rezervu na nevyčerpané dovolenky ?

 1. [ 8] Ing. Eva Mihalíková 25.08.2013, 09:12

  Záleží od toho či zamestnávate v OZ nejakých ľudí a ako su postavené zmluvy..

 1. [ 9] oskar 16.03.2015, 12:15

  Ako zaúčtujem zrušenie vytvorenej rezervy na odmeny čl. dozornej rady? Tvorba : 523/323 2 000,-€ čerpanie:323/379 1500,-€ nepoužité : ,??? 500,-€ potrebujem to zrušiť

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022