Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 321 - Dodávatelia

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové záväzky.

Výber účtovných prípadov s účtom 321


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Nákup zvierat základného stáda a ťažných zvierat na faktúru - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky - IDID = Interný Doklad 321 / 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051
Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky - IDID = Interný Doklad 321 / 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052
Zúčtovanie poskytnutého preddavku po obstaraní majetku - IDID = Interný Doklad 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053
Externé služby súvisiace s obstaraní materiálu - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
Nákup potravín do závodnej jedálne - PFAPFA = Prijatá faktúra, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Vyúčtovanie obehových obalov podľa faktúr od dodávateľov - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Prebytky materiálu zistené pri prevzatí, zistené ako rozdiel medzi údajmi na dodacom liste a došlej faktúre, ak príjemca po dohode s dodávateľom rozdiel akceptuje - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
Nákup zvierat podľa faktúry dodávateľa - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Externé dodávky súvisiace s obstaraním zvierat - PFAPFA = Prijatá faktúra, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Prebytok zvierat zistený po prevzatí, ak sa faktúra nezhoduje s dodacím listom - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 321
Storno predošlej faktúry, ak účtovná jednotka odmietla prevziať dodávku - IDID = Interný Doklad 321 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
Obstaranie strážneho psa dodávateľsky - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 321
Externé služby súvisiace s obstaraním tovaru - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, PFAPFA = Prijatá faktúra / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 321


Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - IDID = Interný Doklad / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 /
Faktúry dodávateľov za dodávky tovarov - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Externé služby súvisiace s obstaraním tovaru - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, PFAPFA = Prijatá faktúra 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 321
Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
Úhrady dodávateľských faktúr v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 321 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Nákup kolkov, známok, telefónnych kariet, stravných lístkov a iných cenín do zásoby na faktúru - PFAPFA = Prijatá faktúra 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213 / 321
Platby záväzkov voči dodávateľom, záväzkov z uznaných reklamácií - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Úhrady faktúr dodávateľom platené z bankového úveru priamo - IDID = Interný Doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231
Úhrada pohľadávky zápočtom - IDID = Interný Doklad 321 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Úhrada záväzku dodávateľovi cudzou zmenkou - IDID = Interný Doklad 321 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
Vyúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky - IDID = Interný Doklad 321 / 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314
Vyúčtovanie náhrad vynaložených účtovnou jednotkou za iné subjekty - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 321 , 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 321
Prijaté faktúry za dodávky zvierat (okrem zvierat základného stáda) pri spôsobe B účtovania zásob - PFAPFA = Prijatá faktúra 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 321
Prijaté faktúry za dodávky energie - PFAPFA = Prijatá faktúra 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502 / 321
Prijaté faktúry za ostatné neskladovateľné dodávky - PFAPFA = Prijatá faktúra 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502 / 321
Prijaté faktúry za poskytnuté služby - PFAPFA = Prijatá faktúra / 321
Nákup cenín na faktúru - PFAPFA = Prijatá faktúra 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213 / 321
Faktúry dodávateľov za nakúpené telefónne karty, stravné lístky a iné ceniny - PFAPFA = Prijatá faktúra 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213 / 321
Predpis úhrad zamestnancom za súkromné telefonické hovory zistené pred zúčtovaním telefónneho účtu - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 321
Faktúry za drobný materiál zúčtovaný do spotreby na základe rozhodnutia účtovnej jednotky - PFAPFA = Prijatá faktúra 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 321
Faktúry za nákup kníh, časopisov, kancelárskeho materiálu pri jeho súčasnom odovzdaní do spotreby - PFAPFA = Prijatá faktúra 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 321
Zmluvné pokuty za neodobratie alebo prekročenie dodávok elektrickej energie, plynu a pod. - IDID = Interný Doklad 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 / 321
Faktúra za predmety odovzdané ako dar - PFAPFA = Prijatá faktúra 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 321
Faktúry za opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321
Faktúry za externé dodávky prác a služieb spojených so zabezpečovaním a obnovou základných funkcií objektov kultúrnych pamiatok - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321
Vyúčtované cestovné za zamestnancov a sťahovacie náklady - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 321
Faktúry za prepravné výkony nákladnej autodopravy - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Náklady na likvidáciu objektov a odvoz odpadu z likvidácie - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za telekomunikačné služby - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za dodávky použité na reprezentačné účely - PFAPFA = Prijatá faktúra 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 321
Nájomné a požičovné za hnuteľné a nehnuteľné veci - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za preklady, expertízy, štúdie, rozmnožovanie - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za stráženie objektov, parkovanie vozidiel a pod. - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za upratovanie, čistenie, odvoz odpadov a pod. - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za poradenské služby, audítorskú činnosť, právne zastupovanie a pod. - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za inzerciu, reklamné relácie a inú reklamu - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za pobyt železničných vozňov - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za hodnotenie a schvaľovanie výrobkov - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za školenia pracovníkov vykonané inými subjektmi - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Vrátené nepoužité odberné karty dodávateľovi pred uplynutím platnosti - IDID = Interný Doklad 321 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
Odpis premlčaných záväzkov - IDID = Interný Doklad 321 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Odpis záväzkov pri konkurze a vyrovnaní - IDID = Interný Doklad 321 /
Úhrada záväzku vlastnou zmenkou dlžníka - IDID = Interný Doklad 321 / 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322
Vyúčtovanie zrážkovej dane z príjmov u platiteľa príjmu pri platbách do zahraničia v súlade so zákonom o dani z príjmov a príslušnou zmluvou o zameszení dvojitého zdanenia - IDID = Interný Doklad 321 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
Zúčtovanie inventarizačných rozdielov záväzkov do výnosov - IDID = Interný Doklad 321 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Použitie rezervy na pokuty a penále - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 321 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Úhrada záväzku akceptovanou cudzou zmenkou - IDID = Interný Doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322
Použitie rezervy na pokuty a penále - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom (ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dodávky) - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Použitie rezervy na náklady finančného charakteru - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Zúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na riadne záväzky po obdržaní faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 321
Predpis úhrady spoločníkom alebo členom družstva za súkromné telefonické hovory po zúčtovaní telefónneho účtu - IDID = Interný Doklad 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 321
Použitie štatutárneho fondu na rôzne účely uskutočnené dodávateľsky - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Použitie ostatných fondov na rôzne účely uskutočnené dodávateľsky - IDID = Interný Doklad 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427 / 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Faktúra za dodávky (účtovanie vrátane DPH) - PFAPFA = Prijatá faktúra 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 476 , 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
Zúčtovanie krátkodobého záväzku na záväzok zmenkový - IDID = Interný Doklad 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478
Zúčtovanie prijatej faktúry za externe obstarané ostatné neskladovateľné dodávky - PFAPFA = Prijatá faktúra 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503 / 321
Náklady na pracovné podmienky, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť pri práci - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Náklady zabezpečujúce prevádzku rekreačných, športových a telovýchovných zariadení, podnikových bytov - IDID = Interný Doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 321 , 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Finančný rozdiel vznikajúci pri prijatí alebo poskytnutí preddavku v cudzej mene na dodávku, ktorá je zdaniteľným obchodom - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 321
Kúpa nehnuteľnosti za účelom jej ďalšieho predaja - PFAPFA = Prijatá faktúra 133Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktívny) 133 / 321
Náklady na opravu a technické zhodnotenie budovy vykonané dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 133Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktívny) 133 / 321
Faktúra od dodávateľa za materiál, ktorý sme prevzali na sklad - PFAPFA = Prijatá faktúra 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 321
Nákup gastrolískov - PFAPFA = Prijatá faktúra 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213 , 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Náklady na vzdelávanie a rekvalifikáciu pracovníkov - PFAPFA = Prijatá faktúra 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 321
Nákup gastrolístov v decembri na január - PFAPFA = Prijatá faktúra 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 321
Vrátenie(predaj)vratných obalov veľkoobchodu - IDID = Interný Doklad 321 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642
Faktúra za poradenské služby - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Zaučtovanie poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 321 / 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052
Predpis poistného - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Nákup stroja (bez DPH) - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
Zamestnanci dostali darček á 11,55 - PFAPFA = Prijatá faktúra 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 321
Poskytnutie preddavkov na obstaranie DNM 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314 / 321
Prijatá faktúra zaplatená poskytnutým dlhodobým úverom - VÚÚ 321 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
úhrada faktúry z osobného účtu konateľa - IDID = Interný Doklad 321 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365
K 1.1. bola prijatá- PFAPFA = Prijatá faktúra 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 321
Náklady na projektovú prípravu - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Recyklačný poplatok - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Vitamínové balíčky pre zamestnancov - PFAPFA = Prijatá faktúra 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472 / 321

Faktúry dodávateľov za externé dodávky materiálu u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná sumy - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok / 321 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
2. Cena dodávky - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /

Prijaté faktúry od dodávateľov za materiál a tovar pri spôsobe B účtovania zásob u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFAPFA = Prijatá faktúra / 321
2. Hodnota materiálu alebo tovaru - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 , 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 /
3. Suma DPH na vstupe - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /

Faktúry dodávateľov za externé dodávky tovaru u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2. Cena tovaru - IDID = Interný Doklad /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /

Faktúry dodávateľov za externé dodávky materiálu u neplatiteľa DPH, prípadne ak nie je nárok na odpočítanie DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok / 321 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
2. Cena materiálu - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 /

Faktúry dodávateľov za externé dodávky tovaru u neplatiteľa DPH, príp. ak nie je nárok na odpočet DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2. Cena tovaru - IDID = Interný Doklad /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad /

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - IDID = Interný Doklad / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie majetku (časti majetku) z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Nárok na náhradu od poisťovne - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /
4. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
5. Použiteľný materiál z likvidácie prebratý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
6. Tržby za kovový odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Zľavy pri tovare poskytnuté dodávateľom (rabat, bonus, skonto)

1. Premietne sa ako zníženie obstarávacej ceny tovaru - PFAPFA = Prijatá faktúra, PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
2a. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je zmluvne vopred dohodnutá - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
2b. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je poskytnutá bez predchádzajúcej dohody - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

Zníženie obstarávacej ceny softvéru o sumu priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
2. Zníženie hodnoty softvéru - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013

Zníženie obstarávacej ceny ODHM o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty ODHM - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029

Likvidácia stavebného objektu z dôvodu výstavby nového objektu

1. Zostatková cena - náklad súvisiaci s obstaraním nového objektu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Likvidácia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. sú už morálne zastaralé)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Sumy reklamácií na tovare uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

Technické zhodnotenie softvéru

1. Dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. Vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 623Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový) 623
3. Zvýšenie hodnoty softvéru o technické zhodnotenie - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Škoda zistená na ODHM, ktorá je opraviteľná

1. Zúčtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321
3a. Vyrovnanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549
3b. Vyrovnanie škody s opravou v nasledujúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za predaj odpadu z likvidácie - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Obstaranie dlhodobého hnuteľného majetku na základe zmluvy o finančnom prenájme

1. Hodnota istiny - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
2. Ostatné náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Zaradenie predmetu prenájmu do dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Obstaranie oceniteľných práv dodávateľsky

1. Cena dodávky - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
3. Zaradenie obstaraných oceniteľných práv do dlhosobého nehmotného majetku v obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za kovový odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Nadobudnutie stavieb bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Prípadné vedľajšie náklady súvisiace s bezodplatným nadobudnutím - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321 , 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
4. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Obstaranie materiálu zo zahraničia u platiteľa DPH

1. Cena materiálu - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
2. Vedľajšie náklady - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
3. Clo - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 , 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
4. DPH vyrubená colnicou - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 , 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
5. Spotrebná daň, ak je nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 , 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
6. Dovozná prirážka - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 , 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
7. DPH pri prenose daňovej povinnosti pri obstaraní materiálu z členského štátu EÚ - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Nákup sadeníc - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
4. Spotreba vlastných organických hnojív - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 321
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 321 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Zvýšenie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy uznaných ťarchopisov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. Zvýšenie hodnoty oceniteľných práv - IDID = Interný Doklad 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zvýšenie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

1. Zaúčtovanie ťarchopisu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Zvýšenie hodnoty pozemkov - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Škoda zistená na stavbách z titulu mimoriadnych udalostí, ktorá je opraviteľná

1. Účtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2a. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321
2b. Oprava dodávateľským spôsobom - úhrada faktúry - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3a. Vysporiadanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - storno zápisu - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 /
3b. Vysporiadanie škody s opravou v nasledujúcom účtovnom obodbí - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /

Obstaranie materiálu zo zahraničia u neplatiteľa DPH, prípadne ak platiteľ nemá nárok na odpočítanie DPH

1. Cena materiálu - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
2. Clo - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. DPH vyrobudená celnicou - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
4. Spotrebná daň, ak nie je nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
5. DPH pri prenose daňovej povinnosti pri obstaraní materiálu z členského štátu EÚ - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zníženie obstarávacej ceny pestovateľských celkov trvalých porastov o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty pestovateľských celkov trvalých porastov - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025

Použitie rezervy na nevyfakturované dodávky

1. Obstarávanie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321
2. Materiálu a tovaru - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321
3. Energie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321
4. Ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321
5. Opravy a udržiavanie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321
6. Ostatné nakupované služby - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321

Zníženie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
2. Zníženie hodnoty oceniteľných práv - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014

Zníženie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DODO = Dobropis 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty pozemkov - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031

Technická rekultivácia vykonaná na vlastných pozemkoch, obstaraná dodávateľsky

1. Faktúra za vykonanú technickú rekultiváciu - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111

Škoda na pestovateľských celkoch trvalých porastov z mimoriadnych príčin, ktorá je opraviteľná

1. Zúčtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321
3a. Vyrovnanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 /
3b. Vyrovnanie škody s opravou v nasledujúcom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /

Rozdiel medzi reálnou hodnotou dlhodobého majetku nadobudnutého zámenou a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku

1. Kladný rozdiel - IDID = Interný Doklad 321 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
2. Záporný rozdiel - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Obstaranie ostatného dlhodobého nehmotného majetku dodávateľsky

1. Cena dodávky - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
3. Zaradenie ODNM do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zvýšenie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

1. Zúčtovanie ťarchopisu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Zvýšenie hodnoty umeleckých diel a zbierok - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Obstaranie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí dodávateľsky u platiteľa DPH

2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočítanie dane - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
4. DPH k vedľajším nákladom, ak má platiteľ nárok na odpočítanie dane - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
5. Dovoz vlastnou dopravou - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
6. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľovi

1. Ak fakúra nebola zaplatená - IDID = Interný Doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Likvidácia prestovateľských celkov trvalých porastov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085 / 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za odpad z likvidácie - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Rozdiel medzi reálnou hodnotou materiálu nadobudnutého zámenou a účtovnou hodnotou materiálu

1. Kladný rozdiel - IDID = Interný Doklad 321 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642
2. Záporný rozdiel - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Zvýšenie obstarávacej ceny ODNM o sumu uznaných ťarchopisov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zníženie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DODO = Dobropis 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra nebola uhradená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty umeleckých diel a zbierok - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032

Zvýšenie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy uznaných ťarchopisov investičných dodávateľov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Zvýšenie hodnoty samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124

Zvýšenie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy uznaných ťarchopisov

1. Zaúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. Zvýšenie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zvýšenie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy uznaných ťarchopisov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Zvýšenie hodnoty základného stáda a ťažných zvierat - IDID = Interný Doklad 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Účtovné prípady súvisiace so zateplením domu, vrátane jeho financovania z úveru

Platby do fondu prijaté od vlastníkov bytov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412
Náklady na opravu spoločných častí domu - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321
Úhrada prijatej faktúry 321 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Použitie fondu 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 /
Úhrada faktúry (hradená z úveru) - VÚÚ 321 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
Úrok z úveru 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
Splátka úveru vrátane úroku v sume 5 000 € 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Použitie fondu v sume 5000+výška úroku 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 /

Zníženie obstarávacej ceny ODNM o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
2. Zníženie hodnoty ODNM - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019


Zníženie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy priznanných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022

Zníženie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
2. Zníženie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012

Zníženie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty základného stáda a ťažných zvierat - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026

Obstaranie tovaru zo zahraničia

Nákup tovaru v cudzej mene - PFAPFA = Prijatá faktúra / 321
Zúčtovanie prepravy vlastným vozidlom /aktivácia vlastnej dopravy/ - IDID = Interný Doklad / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Samozdanenie dodávky 20% - IDID = Interný Doklad 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
Prevod tovaru na sklad - príjemka 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 /
Nárok na odpočet DPH - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
Úhrada prijatej faktúry za tovar zo zahraničia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie záporného kurzového rozdielu - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 321
Vrátenie DPH z daňového úradu po podaní daňového priznania - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Obstaranie stavieb dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. DPH k dodávke, ak platiteľ má nárok na odpočítanie dane - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
4. DPH k vedľajším nákladom, ak je nárok na odpočítanie dane - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
5. Zaradenie stavieb do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku

1. Prieskumné, geologické, geodetické práce - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
2. Variantné riešenia projektov, príprava a zabezpčenie výstavby do času uvedenia do užívania - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôsdy, za dočasné odňatie pôdy - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
4. Náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskym podnikom - ZVZV = Záväzok 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
5. Doprava vlastnými dopravnými prostridkami - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
6. Náklady na montáž - PFAPFA = Prijatá faktúra, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
7. Clo, dovozná prirážka - ZVZV = Záväzok 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
8. Zabezpečovacie a konzervačné práce v prípade dočasného zastavenia investície - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321 , 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
9. Dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré zákon o dani z príjmov uznáva za daňové výdavky - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
10.Zostatková cena stavebného bjektu likvidovaného v dôsledku stavby - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
11. Daň z pridanej hodnoty, u ktorej platiteľ nemá nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
12. Daň z pridanej hodnoty, pri ktorej platiteľ dane nemánárok na odpočet alebo si uplatňuje odpočet DPH na vstupe pomocou koeficientu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
13. Úroky z úverov na obstaranie majetku podľa rozhodnutia účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie majetku (časti majetku) z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Nárok na náhradu - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
4. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
5. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
6. Tržby za predaný odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Obstaranie softvéru dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4. Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Obstaranie ODHM dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
4. DPH k vedľajším nákladom, ak má platiteľ nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
5. Dovoz vlastnou dopravou - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
6. Zaradenie ODHM v obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Zvýšenie stavieb o sumy uznaných ťarchopisov investičných dodávateľov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Zvýšenie hodnoty stavieb - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka vie sumu

1. Spresnenie sumy nevyfaktúrovanej dodávky v rámci upravujúcej uzávierkovej účtovnej operácie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 476
2. Vyúčtovanie záväzku po obdržaní faktúry v nasledujúcom účtovnom období - ZVZV = Záväzok 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 476 / 321 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin (napr. živelná pohroma), ktorá je opraviteľná

1. Zúčtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321
3a. Vyrovnanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 /
3b. Vyrovnanie škody s opravou v nasledujúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 /
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 /

Zvýšenie obstarávacej ceny softvéru o sumu uznaných dobropisov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. Zvýšenie hodnoty softvéru - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zvýšenie obstarávacej ceny ODHM o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Zvýšenie hodnoty ODHM - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Zníženie obstarávacej ceny stavieb o sumy priznaných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty stavieb - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu (účtuje sa ako rezerva)

1. Upresnenie sumy nevyfaktúrovanej dodávky v rámci upravujúcej uzávierkovej operácie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
2. Vyúčtovanie záväzku po obdržaní faktúry v nasledujúcom účtovnom období - ZVZV = Záväzok 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 / 321 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479Ďalšie účty z účtovnej skupiny 32

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022