Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 315 - Ostatné pohľadávky

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napr reklamácie voči dodávateľom, nárokom na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu.

Výber účtovných prípadov s účtom 315


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Reklamácie voči dodávateľom pri závadách zistených pri skladovaní materiálu - IDID = Interný Doklad 315 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Úhrady faktúr platené v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 315
Došlé úhrady dobropisov od dodávateľov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 315
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 315 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Vyúčtovanie náhrad vynaložených účtovnou jednotkou za iné subjekty - IDID = Interný Doklad 315 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Vyúčtovanie nároku na priznané náhrady súdnych poplatkov - IDID = Interný Doklad 315 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Pohľadávky za cudzích stravníkov vo vlastnom stravovacom zariadení - IDID = Interný Doklad 315 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Nárok na príspevok na úhradu nákladov vlastnej jedálne od iných subjektov za ich stravníkov - IDID = Interný Doklad 315 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Pohľadávka získaná postupením u postupníka - IDID = Interný Doklad 315 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Vyúčtovanie pohľadávok za predané licencie - IDID = Interný Doklad 315 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Faktúry za predané zásoby - IDID = Interný Doklad 315 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642
Faktúry za predaný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - IDID = Interný Doklad 315 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
Vyúčtované paušály za záručné opravy - IDID = Interný Doklad 315 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Storná vyúčtovaných faktúr - IDID = Interný Doklad - 315 /
Úhrady ostatných pohľadávok - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 315


Predpis úrokov odberateľom - IDID = Interný Doklad 315 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
Zmluvné pokuty - IDID = Interný Doklad 315 / 644Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 644
Pohľadávky z titulu škody spôsobenej obchodným partnerom, dodávateľom a pod. - IDID = Interný Doklad 315 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 315
Odpis pohľadávky - IDID = Interný Doklad 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 315
Výnos z predaja pohľadávky - IDID = Interný Doklad 315 / 646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646
Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii - IDID = Interný Doklad 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 315
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391 / 315
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 315
Vyúčtovanie náhrad za výdavky realizované účtovnou jednotkou za inú organizáciu - IDID = Interný Doklad 315 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Nárok na refundáciu miezd od inej účtovnej jednotky za jej zamestnancov, ak sa výplaty vyúčtovávajú v účtovnej jednotke, ktorá má cudzích zamestnancov - IDID = Interný Doklad 315 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Nárok na refundáciu miezd od inej účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 315 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Dlhodobá pôžička od rôznych subjektov mimo bánk - predpis - IDID = Interný Doklad 315 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Pokuty a penále vzniknuté pri činnosti účtovnej jednotky, ak nevyplývajú zo zmluvných vzťahov - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 315 / 645Účet 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 645
Predpis ostatných pokút a penále k náhrade inej fyzickej alebo právnickej osobe - IDID = Interný Doklad 315 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 645Účet 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 645
Vratné obaly 315 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Predpis nároku na náhradu manka, alebo škody od inej právnickej osoby, ak bola potvrdená výška náhrady 315 / 649Účet 649 - Iné ostatné výnosy (Výnosový) 649
Vyúčtovanie doplatku od forfaitera 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 315

Účtovanie platieb cez elektronickú registračnú pokladnicu

Zúčtovanie ERP /samostatná analytika / - IDID = Interný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 315
Zaúčtovanie predaja cez ERP výnosy - IDID = Interný Doklad 315 / 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604
Zaúčtovanie DPH pri predaji cez ERP - IDID = Interný Doklad 315 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

1. Inkaso - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 315
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 315 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 315

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

1. Od odberateľov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 315
2. Od spoločníkov za upísané vlastné imanie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
3. Od spoločníkov pri úhrade straty - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354
4. Ostatných pohľadávok od spoločníkov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
5. Od účastníkov združenia VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358
6. Z vydaných dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
7. Z prenájmu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374

Zľavy pri tovare poskytnuté dodávateľom (rabat, bonus, skonto)

1. Premietne sa ako zníženie obstarávacej ceny tovaru - PFAPFA = Prijatá faktúra, PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
2a. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je zmluvne vopred dohodnutá - IDID = Interný Doklad 315 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
2b. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je poskytnutá bez predchádzajúcej dohody - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

Zníženie obstarávacej ceny softvéru o sumu priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
2. Zníženie hodnoty softvéru - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111

Zúčtovanie povinnosti odvodu spotrebnej dane

1. Pri reklamáciách voči dodávateľovi po úhrade záväzku dodávateľom - IDID = Interný Doklad 315 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
2. Pri reklamáciách pred úhradou záväzku - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
3. Pri daroch - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
4. Pri použití výrobkov na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
5. Pri použití výrobkov na reklamu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
6. Pri mankách a škodách voči tretím osobám - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
7. Pri mankách a škodách (ak neviem vinníka) - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Zníženie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
2. Zníženie hodnoty oceniteľných práv - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014

Manká a škody zistené pri prevzatí materiálu na sklad

1. Nezavinené, neprevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
2. Zavinené, ako aj nezavinené, prevyšujúce normy prirodzených úbytkov - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
3. Zavinené dodávateľom alebo dopravcom - IDID = Interný Doklad 315 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111

Vysporiadanie pohľadávky z predčasného končenia finančného prenájmu

1. Odobratie prenajatého majetku - IDID = Interný Doklad 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374
2. Ak je zostatok nesplatnej pohľadávky, na úhradu ktorej má prenajímateľ nárok - IDID = Interný Doklad 315 / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374

Zníženie obstarávacej ceny ODNM o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - IDID = Interný Doklad 315 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
2. Zníženie hodnoty ODNM - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľovi

1. Ak fakúra nebola zaplatená - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Predaj podkladového aktíva (ak ide o kúpnu opciu, napr. predaj dlhopisov)

1. Výnos z predaja CP - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 315 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661
2. Úbytok dlhopisov z majetku - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253

Zníženie obstarávacej ceny stavieb o sumy priznaných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty stavieb - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124

Zníženie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy priznanných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 /
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315 /

Zníženie obstarávacej ceny pestovateľských celkov trvalých porastov o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty pestovateľských celkov trvalých porastov - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025

Manká a škody zistené pri prevzatí tovaru na sklad

1. Nezavinené, neprevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov - IDID = Interný Doklad 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 /
2. Zavinené, ako aj nezavinené, prevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 /
3. Zavinené dodávateľom alebo dopravcom - IDID = Interný Doklad 315 /
4. Škody z mimoriadnych príčin - IDID = Interný Doklad /

Zníženie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty základného stáda a ťažných zvierat - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026

Sumy reklamácií na tovare uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

Zníženie obstarávacej ceny ODHM o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty ODHM - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029

Zníženie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty pozemkov - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031

Predaj zmenky (prevod zmenky indosamentom)

1. Úbytok zmenky - IDID = Interný Doklad 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
2. Výnos z predaja - IDID = Interný Doklad 315 / 646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646

Zníženie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra nebola uhradená DODO = Dobropis 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty umeleckých diel a zbierok - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032

Zníženie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
2. Zníženie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 315
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 315 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663Ďalšie účty z účtovnej skupiny 31

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022