Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 311 - Odberatelia

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa pohľadávka voči odberateľovi po splnení dodávky voči odberateľovi. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové pohľadávky.

Výber účtovných prípadov s účtom 311


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Faktúry za dodávky tovaru - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604
Opakovaný predaj aktivovaných nákladov na vývoj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
Opakovaný predaj softvéru - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
Úhrady faktúr platené v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 311 , 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 311 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Faktúry za vykonané práce a služby z nevýrobných činností - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Faktúry za vyriešenie úloh technického rozvoja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Predaj odberateľom pri - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604
Vyúčtovanie paušálov na záručné opravy - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Vrátenie dodávok výrobkov a tovaru od odberateľa - DODO = Dobropis - 311 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , - 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604
Faktúry za predaný materiál - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642
Pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania (ocenené obstarávacou cenou) - IDID = Interný Doklad 311 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Predpis úrokov odberateľom - IDID = Interný Doklad 311 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
Zmluvné pokuty - IDID = Interný Doklad 311 / 644Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 644
Výnosy z predaja cenných papierov a podielov - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661


Kurzový zisk pri úhrade pohľadávky v cudzej mene - IDID = Interný Doklad 311 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
Predplatné faktúrované odberateľovi - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Pohľadávky nadobudnuté postúpením (ocenené v obstarávacej cene) - IDID = Interný Doklad 311 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Výnos z postúpenej pohľadávky u postupcu - IDID = Interný Doklad 311 / 646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646
Úhrada pohľadávky zmenkou na inkaso - IDID = Interný Doklad 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312 / 311
Odpis postúpenej pohľadávky u postupcu - IDID = Interný Doklad 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 311
Odpis pohľadávky z rozhodnutia účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 311
Úhrada pohľadávky zápočtom - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 311
Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze a vyrovnaní - IDID = Interný Doklad 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 311
Oprava výnosov minulých účtovných období, ak ide o významné sumy (zvýšenie výnosov) - IDID = Interný Doklad 311 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
Oprava výnosov minulých období, ak ide o významné sumy (zníženie výnosov) - IDID = Interný Doklad 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 311
Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 311
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391 / 311
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 311
Použitie rezervy na bonusy, skontá, rabaty - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 311
Zúčtovanie preddavku po splnení dodávky - IDID = Interný Doklad 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324 / 311
Zúčtovanie záväzku zo spotrebných daní (z piva, vína, liehu, tabaku a tabakových výrobkov, uhľovodíkových palív a mazív) na základe daňových dokladov u platiteľa spotrebnej dane v tuzemsku - IDID = Interný Doklad 311 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Zúčtovanie príjmov budúcich období na príslušné účty pohľadávok v období, s ktorým vecne a časovo súvisia - IDID = Interný Doklad 311 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385
Zúčtovanie preddavku po splnení dodávky - IDID = Interný Doklad 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475 / 311
Finančný rozdiel vznikajúci pri prijatí alebo poskytnutí preddavku v cudzej mene na dodávku, ktorá je zdaniteľným obchodom - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 311 , 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Pokuty a penále vzniknuté pri činnosti účtovnej jednotky, ak nevyplývajú zo zmluvných vzťahov - IDID = Interný Doklad 311 , 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 645Účet 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 645
Odberateľská faktúra za vykonané práce (priebežná faktúra) - IDID = Interný Doklad 311 / 606Účet 606 - Výnosy za zákazky (Výnosový) 606
Prijata reklamácia (Dobropis) - IDID = Interný Doklad 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 / 311
Zaúčtovanie akceptáciu vlastnej zmenky (odberateľ vystaví zmenku lebo nemá alebo nechce platiť peňažnými prostriedkami a dohodne sa s dodávateľom že zaplatí zmenkou) - VFAVFA = Vydaná faktúra 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312 / 311
Nevymožiteľné pohľadávky - IDID = Interný Doklad 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 311
Odkúpenie pohľadávky - VFAVFA = Vydaná faktúra 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 311
Vedenie účtovnítva - PFAPFA = Prijatá faktúra 311 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Predaj e-shopu - webovej stránky (krátkodobý nehmotný majetok) 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641 / 311
Tržba z predaja virtuálnej meny VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

Zúčtovanie predaného tovaru do spotreby

1. Cena podľa ocenenia na sklade - IDID = Interný Doklad 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
2. Tržby z predaja - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VFAVFA = Vydaná faktúra 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 311 / 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

Faktúry za splnené dodávky výrobkov, polotovarov vlastnej výroby, vykonané a odovzdané práce a služby u platitieľa DPH

1. Faktúrovaná suma - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 /
2. Výnos z predaja - IDID = Interný Doklad / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
3. DPH za uskutočnené zdaniteľné plnenie - IDID = Interný Doklad / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Predaj nedokončenej výroby

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

1. Od odberateľov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 311 , 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
2. Od spoločníkov za upísané vlastné imanie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
3. Od spoločníkov pri úhrade straty - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354
4. Ostatných pohľadávok od spoločníkov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
5. Od účastníkov združenia VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358
6. Z vydaných dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
7. Z prenájmu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374

Predaj vlastných výrobkov

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Predaj polotovarov vlastnej výroby

1. Úbytok - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Odplatný predaj umeleckých diel a zbierok

1. Úbytok z majetku - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Predaj samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí ešte stále neodpísaných

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Poskytnutie dodatočnej zľavy odberateľovi na základe splnenia podmienok

1. Zmluvne dohodnutých - VFAVFA = Vydaná faktúra - 311 / - 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604
2. Všeobecných predajných podmienok - VFAVFA = Vydaná faktúra - 311 / - 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

Odplatný predaj pozemku

1. Úbytok pozemku - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
2. Výnos z predaja pozemku - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Predaj pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085 / 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Predaj zvierat základného stáda a ťažných zvierat

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086 / 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Vyradenie zvierat základného stáda a ťažných zvierat z dôvodu nutnej porážky

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086 / 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026
3. Tržby z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

1. Inkaso - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 311
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 311 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 311

Predaj ODHM ešte neodpísaného

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 311 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 311

Zúčtovanie povinnosti odvodu spotrebnej dane

1. Pri reklamáciách voči dodávateľovi po úhrade záväzku dodávateľom - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
2. Pri reklamáciách pred úhradou záväzku - IDID = Interný Doklad 311 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
3. Pri daroch - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
4. Pri použití výrobkov na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
5. Pri použití výrobkov na reklamu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
6. Pri mankách a škodách voči tretím osobám - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
7. Pri mankách a škodách (ak neviem vinníka) - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Jednorazový predaj softvéru s vyradením z evidencie

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasívny) 073
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasívny) 073 / 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Zúčtovanie nároku na vrátenie spotrebnej dane

1. Pri reklamáciách, ak bola pohľadávka zaplatená - IDID = Interný Doklad 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2. Pri reklamáciách, ak pohľadávka nebola zaplatená - IDID = Interný Doklad 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 311

Predaj oceniteľných práv

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasívny) 074
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasívny) 074 / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Rozdiel medzi reálnou hodnotou dlhodobého majetku nadobudnutého zámenou a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku

1. Kladný rozdiel - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
2. Záporný rozdiel - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 311

Predaj ostatného dlhodobého nehmotného majetku

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 079
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 079 / 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Predaj zvierat

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Rozdiel medzi reálnou hodnotou materiálu nadobudnutého zámenou a účtovnou hodnotou materiálu

1. Kladný rozdiel - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642
2. Záporný rozdiel - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 311

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za predaj odpadu z likvidácie - IDID = Interný Doklad 311 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Odovzdanie zvierat na nútenú porážku

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Výnos z nútenej porážky - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Predaj nehnuteľnosti

1. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 607Účet 607 - Výnosy z nehnuťelnosti na predaj (Výnosový) 607
2. Vyradenie nehnuteľnosti z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 507Účet 507 - Predaná nehnuteľnosť (Nákladový) 507 / 133Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktívny) 133

Predaj stavieb ešte neodpísaných

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Faktúra na predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641Ďalšie účty z účtovnej skupiny 31

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022