Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 221 - Bankové účty

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Účtuje sa tu aj vtedy, ak má po dohode s bankou príslušný účet v banke pasívny zostatok, napr. kontokorentný účet. V súvahe sa pasívny zostatok vykazuje ako poskytnutý krátkodobý bankový úver.

Výber účtovných prípadov s účtom 221


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Daň z bankových úrokov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538 / 221
Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 , 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051
Vrátenie poskytnutého preddavku v prípade nesplnenia zmluvy - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053
Inkaso splatných cenných papierov - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
Pôžička účtovnej jednotke v konsolidovanom celku s dobou splatnosti nad jeden rok - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktívny) 066 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Vrátenie poskytnutej pôžičky, prípadne splátky pôžičky - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktívny) 066
Pôžička účtovnej jednotke s dobou splatnosti nad jeden rok - IDID = Interný Doklad 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Vrátenie poskytnutej pôžičky, prípadne splátky pôžičky - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067
Vklad tichého spoločníka - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069 / 221
Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého finančného majetku platené v hotovosti/na účet (VPD, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu) 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Poplatky trhom pri obstarávaní CP - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043 / 221
Úhrada nájomného za podnikateľské priestory - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 221
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 221 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Vklad peňazí v hotovosti (výpis z BÚ) - IDID = Interný Doklad 221 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
Poskytnutie úveru prevodom na bežný účet - IDID = Interný Doklad 221 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 , 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461


Prijaté úhrady pohľadávok od fyzických osôb - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Prijatý krátkodobý eskontný úver, ak sú k dispozícii výpisy z obidvoch účtov - IDID = Interný Doklad 221 / 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232
Prijatý dlhodobý eskontný úver, ak sú k dispozícii výpisy z obidvoch účtov - IDID = Interný Doklad 221 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
Inkasovanie zmenkových pohľadávok - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
Prijaté dividendy a podiely na zisku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 , 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
Prijaté výnosy z dlhodobého finančného majetku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
Prijaté výnosy z krátkodobého finančného majetku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
Prijatý peňažný dar - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Prijaté sumy náhrad mánk a škôd od zamestnancov, spoločníkov a členov družstiev - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 , 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Prijaté sumy paušálov na záručné opravy - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Došlé úhrady dobropisov od dodávateľov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Prijatie vkladu tichého spoločníka - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Prijaté platby úrokov z omeškania a zmluvných pokút - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 644Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 644 , 645Účet 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 645
Prijaté platby vopred plateného nájomného - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Tržby z predaja cenných papierov a vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661
Predaj opcie (kúpnej, predajnej) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377
Vklad individuálneho podnikateľa do podnikania - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Kurzový zisk účtovaný pri uzatváraní účtovných kníh - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
Prijaté platby dotácií z verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347
Výber peňaží z bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 221
Platby záväzkov voči dodávateľom, záväzkov z uznaných reklamácií - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 221
Poskytnutie prevádzkového preddavku na budúce dodávky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314 / 221
Poskytnuté preddavky zamestnancom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 221
Poskytnuté preddavky spoločníkom a členom družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 221
Vrátenie prijatého preddavku od odberateľov v prípade, že sa dodávka nerealizovala - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324 / 221
Vrátenie prijatého dlhodobého preddavku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475 / 221
Splátky poskytnutých bankových úverov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 , 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461 / 221
Úhrada dane z nehnuteľností (miestnemu úradu) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221
Úhrada colného dlhu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221
Úhrada záväzkov spoločníkom a členom družstva a komanditistom z titulu priznania podielov na zisku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 364Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (Pasívny) 364 / 221
Úhrada dividend akcionárom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 364Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (Pasívny) 364 / 221
Splatenie záväzkov z upísaných cenných papierov a vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 221
Splatenie ostatných krátkodobých záväzkov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221
Splatenie záväzku z finančného prenájmu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 / 221
Úhrada zmenkového záväzku krátkodobého - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322 , 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221
Úhrada zmenkového záväzku dlhodobého - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478 , 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221
Dotácie vrátené zo štátneho rozpočtu, rozpočtu iných verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 / 221
Poskytnuté peňažné dary - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 221
Plátené nákladové úroky z úverov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221
Nájomné platené vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 221
Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 221
Výber individuálneho podnikateľa na osobnú potrebu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 / 221
Nákup krátkodobých cenných papierov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu / 221
Nákup vkladových listov, vkladových certifikátov (CP neurčené na obchodovanie) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 / 221
Nákup vlastných akcií a vlastných obchodných podielov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252 / 221
Nákup vlastných dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 255Účet 255 - Vlastné dlhopisy (Aktívny) 255 / 221
Nákup opcií (kúpnych, predajných) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376 / 221
Úhrada splatných dlhopisov krátkodobbých, emitovaných účtovnou jednotkou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 / 221
Úhrada splatných dlhodobých dlhopisov, emitovaných účtovnou jednotkou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 221
Ďiaľničné poplatky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 221
Príspevky platené do fondu na podporu zahraničného exportu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 221
Zaplatená náhrada škody obchodným partnerom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221
Výplata miezd zamestnancom prostredníctvom bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 221
Výplata miezd spoločníkom a členom družstva prostredníctvom bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 221
Výplata NP a sociálnych dávok zamestnancom prostredníctvom bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 221
Výplata NP a sociálnych dávok spoločníkom a členom družstva prostredníctvom bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 221
Náhrada škody spôsobenej zamestnancovi - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333 / 221
Náhrada zamestnancom vo forme odstupného - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 221
Kurzová strata zistená na konci roka pri uzatváraní účtovných kníh z devízových účtov - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 221
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 221
Splatenie eskontného úveru z bežného účtu v prípade, že zmenkový dlžník zmenku nezaplatil - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232 / 221
Nákup majetkových cenných papierov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251 / 221 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Odkúpenie vlastných akcií za účelom zníženia základného imania - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Nákup ostatných realizovateľných CP - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, ZVZV = Záväzok 257Účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere (Aktívny) 257 / 221 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Zúčtovanie šeku pripísaním inkasovanej sumy na bežný účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
Vrátenie poskytnutého preddavku - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314
Úhrady ostatných pohľadávok - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Úhrada splatnej zmenky k úhrade v hotovosti, z účtu - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Prijaté preddavky na budúce dodávky tovarov, prác a služieb, na účet - IDID = Interný Doklad 221 / 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324
Úhrada súm zrazených z miezd v prospech iných účtovných jednotiek - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 221
Úhrada nájomného za hnuteľné a nehnuteľné veci - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 221
Platenie preddavkov na daň z príjmov v bežnom roku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 221
Zrazená daň z príjmov vyberaná zrážkou, ktorá sa započítava za preddavok na daň z príjmov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 221
Úhrada rozdielu medzi zaplatenými preddavkami na daň z príjmov a vyššou výslednou daňovou povinnosťou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 221
Daň zaplatená colnému orgánu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221
Poskytnutie vkladu do združenie formou finančých prostriedkov - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Úhrada záväzku z kúpy podniku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372 / 221
Úhrada pohľadávky z predaja podniku (časti podniku) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 371Účet 371 - Pohľadávky z predaja podniku (Aktívny) 371
Úhrada predplatného za odbornú literatúru - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Zúčtovanie časovo rozlíšených úrokov zaplatených vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 221
Vyúčtovanie ostatných kapitálových vkladov do obchodných spoločnístí, ktoré nezvyšujú ZI - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
Zúčtovanie ďalsích zdrojov fondu - IDID = Interný Doklad 221 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472
Úhrada prvej zvýšenej splátky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 / 221
Vyplatenie vkladu tichému spoločníkovi - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Poskytnutý peňažný dar z bankového účtu - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 221
Úhrada opčnej prémie kupujúcim (kúpna aj predajná opcia) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221
Kúpa opcie bez pôvodného zúčtovania záväzku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376 / 221
Krádež finančných prostriedkov z bankové účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 569Účet 569 - Manká a škody na finančnom majetku (Nákladový) 569 / 221
Úhrada záväzku ostatným členom združenia - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 368Účet 368 - Záväzky voči účastníkom združenia (Pasívny) 368 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Úhrada nákladov spojených s emisiou krátkodobých dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 221
čerpanie rezervy - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451 / 221
Inkaso pohľadávky za výrobky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601
VBÚ: poskytnutie krátkodobej pôžičky podniku v rámci konsolidovaného celku 221 / 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351
Úhrada dane z motorových vozidiel - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221
úhrada dane z motorových vozidiel - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221
Zloženie zábezpeky na DPH - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 221
Splatenie časti návratnej pôžičky na účet sociálneho fondu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472
úhrada miestnych poplatkou cez banku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221
Daň z motorových vozidiel platená z účtu 531Účet 531 - Daň z motorových vozidiel (Nákladový) 531 / 221
Poskytnutie preddavku na nákup cenných papierov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053 / 221
Vyúčtovanie doplatku od forfaitera 221 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Úhrada preddavku dodávateľovi na objednané zariadenie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 / 221
Zrážková daň z dividend-úhrada VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 221
Prijatá finančná výpomoc od iného podnikateľa - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249
Nákup majetkových cenných papierov - akcii VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259 / 221
Poplatok za účet v exekúcii - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 221
Odvod spotrebnej dane - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

1. Inkaso - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

Účtovanie miezd

5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 , 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - IDID = Interný Doklad 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Príspevok do garančného fondu - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Doplnkové dôchodkové sporenie - IDID = Interný Doklad 525Účet 525 - Ostatné sociálne zabezpečenie (Nákladový) 525 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

Poplatky bankám

Poplatky banke za služby - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 221
Poplatky za bankové záruky ZVZV = Záväzok 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Depozitné poplatky - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

1. Od odberateľov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
2. Od spoločníkov za upísané vlastné imanie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
3. Od spoločníkov pri úhrade straty - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354
4. Ostatných pohľadávok od spoločníkov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
5. Od účastníkov združenia VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358
6. Z vydaných dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
7. Z prenájmu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374

Úhrady dlhodobých záväzkov

1. Z bežného účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 221
2. Zmenkou na inkaso - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
3. Dlhodobou zmenkou k úhrade - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478
4. Dlhodobým úverom - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

Inkaso pohľadávok od daňového úradu

1. Z titulu dane z príjmov (preplatky, vratky daní) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341
2. Z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
3. Z titulu nadmerného odpočtu DPH - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
4. Z titulu nepriamych a ostatných (majetkových) daní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Prijaté splátky pôžičiek

1. Od zamestnancov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
2. Od spoločníkov a členov družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
3. Od podnikov v rámci konsolidovaného celku (krátkodobé) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351
4. Od účastníkov združenia - Z vydaných dlhopisov VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358
5. Od podnikov v rámci konsolidovaného celku (dlhodobé) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktívny) 066
6. Od ostatných subjektov (dlhodobé) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067
7. Od ostatných subjektov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378

Splátky ostatných úverov, pôžičiek a finančných výpomocí

1. Od spoločníkov a členov družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 221
2. V rámci konsolidovaného celku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471 / 221
3. Od ostatných subjektov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 221

Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi (napr. po ukončení zmluvy)

1. Príjem peňaží na účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 /
2. Hodnota vloženého vkladu - IDID = Interný Doklad / 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069
3. Podiel tichého spoločníka na zisku - IDID = Interný Doklad / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665

Predaj podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke

1. Úbytok podielových CP a podielov - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668
2. Výnos z predaja - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

1. Z bežného účtu, v hotovosti - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051 / 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
2. Z úveru (Výpis z úverového účtu) - IDID = Interný Doklad 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 , 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
3. Z devízového účtu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051 / 221

Úhrada úrokov z vlastných vydaných dlhopisov

1. Vzťahujúcich sa na bežné účtovné obdobie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221
2. Platených vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 221
3. Platených pozadu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 221

Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi - zníženého o podiel na strate

1. Príjem peňaží na bežný účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 /
2. Hodnota vloženého vkladu - IDID = Interný Doklad / 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069
3. Podiel tichého spoločníka na strate - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 /

Pripoistenie zamestnancov, spoločníkov, členov družstva a komandtitistov v k.s. zo záväzkov sociálneho fondu

1. Zúčtovanie záväzku - IDID = Interný Doklad 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
2. Úhrada z peňažných prostriedkov sociálneho fondu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 221

Prijaté platby za už odpísané pohľadávky

1. Ak ide o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
2. Ak nejde o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646

Účtovné prípady súvisiace so zateplením domu, vrátane jeho financovania z úveru

Platby do fondu prijaté od vlastníkov bytov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412
Náklady na opravu spoločných častí domu - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Úhrada prijatej faktúry 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 221
Použitie fondu 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 /
Úhrada faktúry (hradená z úveru) - VÚÚ 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
Úrok z úveru 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
Splátka úveru vrátane úroku v sume 5 000 € 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461 / 221
Použitie fondu v sume 5000+výška úroku 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 /

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

1. Z bežného účtu, v hotovosti - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 / 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
2. Z úveru (Výpis z úverového účtu) - IDID = Interný Doklad 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 , 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
3. Z devízového účtu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 / 221

Poistenie rôzneho druhu

Zaplatené poistné súvisiace s podnikateľskou činnosťou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 221
Poistenie hmotného majetku - ZVZV = Záväzok 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Poistenie dopravných prostriedkov - ZVZV = Záväzok 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Poistenie zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách - ZVZV = Záväzok 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Zľavy pri tovare poskytnuté dodávateľom (rabat, bonus, skonto)

1. Premietne sa ako zníženie obstarávacej ceny tovaru - PFAPFA = Prijatá faktúra, PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
2a. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je zmluvne vopred dohodnutá - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
2b. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je poskytnutá bez predchádzajúcej dohody - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

Finančné vysporiadanie pri realizácii zmluvy

1. Prijatá úhrada - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373
2. Zisk z derivátovej operácie pri vysporiadaní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
3. Zaplatená úhrada - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 221
4. Náklady na derivátovú operáciu pri vysporiadaní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 221

Prijaté úroky z bežných a vkladových účtov, z poskytnutých pôžičiek

1. Prijaté v bežnom účtovnom období - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
2. Prijaté vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
3. Z termínovaných krátkodobých vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
4. Z dlhodobých termínovaných vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
5. Z vkladových listov a vkladových certifikátov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666

Štátne príspevkové organizácie

Tvorba opravných položiek (príspevkové organizácie) k pohľadávkam vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391
Tvorba opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku vyplývajúca z mimoriadnych činností (príspevkové organizácie) 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092
Tvorba opravných položiek k zásobám (príspevkové organizácie) vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191
Nárok na dotáciu - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 /
Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Inkaso dotácie na bankový účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Povinnosť vrátiť dotáciu alebo jej časť, ak bola porušená finančná disciplína - IDID = Interný Doklad / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Sankcie za nesprávne použitie dotácie - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého finančného majetku

1. Z bežného účtu, v hotovosti - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053 / 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
2. Z úveru (Výpis z úverového účtu) - IDID = Interný Doklad 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 , 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
3. Z devízového účtu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053 / 221

Pokuty, penále a sankcie

Pokuty a penále platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Poplatky platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Súdne, správne, miestne poplatky platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Pokuty a sankcie týkajúce sa bežného účtovného obdobia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 221
Pokuty a penále od zdravotných poisťovní - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Pokuty a penále od sociálnej poisťovne - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Pokuty a penále za znečistenie ovzdušia - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Pokuty a penále za nezaplatenie poplatku za odvoz odpadov - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Pokuty za oneskorenú úhradu poplatku za odvoz odpadov - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Predpis sankcie pri nesprávnom použití dotácie - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Emisia dlhopisov predávaných v menovitej hodnote

1. Vydanie dlhopisov - IDID = Interný Doklad 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473
2. Predaj dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
3. Úrokový výnos z dlhopisov - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Zrážková daň z úrokového výnosu - IDID = Interný Doklad 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Vrátenie pokút a sankcií neoprávnených alebo odpustených

1. V bežnom účtovnom období - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545
2a. V nasledujúcom účtovnom období - ak ide o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2b. V nasledujúcom účtovnom období - ak nejde o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

Obstaranie tovaru zo zahraničia

Nákup tovaru v cudzej mene - PFAPFA = Prijatá faktúra / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Zúčtovanie prepravy vlastným vozidlom /aktivácia vlastnej dopravy/ - IDID = Interný Doklad / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Samozdanenie dodávky 20% - IDID = Interný Doklad 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
Prevod tovaru na sklad - príjemka 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 /
Nárok na odpočet DPH - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
Úhrada prijatej faktúry za tovar zo zahraničia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 221
Zaúčtovanie záporného kurzového rozdielu - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Vrátenie DPH z daňového úradu po podaní daňového priznania - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Nadobudnutie podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

1. Zaradením z účtu obstarania do dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043
2. Priamym nákupom - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
3. Z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

Poskytnutie eskontného úveru

1. Výpis z bežného účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
2. Výpis z úverového účtu - IDID = Interný Doklad 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232
3. Zúčtovanie úveru po prijatí avíza banky o úhrade zmenky zmenkovým dlžníkom - IDID = Interný Doklad 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232 / 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313

Prijaté preddavky od odberateľov na budúce dodávky tovarov, prác a služieb

1. Krátkodobé - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324
2. Dlhodobé - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475
3. Od podnikov v rámci konsolidovaného celku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471

Predaj dlhopisov diskontovaných

2. Vyplatený úrokový výnos v bežnom roku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
1. Predaj - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
3. Zrážková daň (zrazená pri výplate výnosu) - IDID = Interný Doklad 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
4. Úrok vyplatený v nasledujúcom roku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
4. Zrážková daň (zrazená pri výplate výnosu) - IDID = Interný Doklad 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Inkasovanie krátkodobých dlhových cenných papierov

1. Hodnota istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
2. Úrokový výnos - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666

Predaj realizovateľných CP a podielov

1. Úbytok realitovateľných CP a vkladov - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063
3a. Zrušenie oceňovacieho rozidelu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
3b. Zrušenie oceňovacieho rozidelu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668
2. Výnos z predaja - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci

1. Z bankového účtu, v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
2. Dohodnutý úrok - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221

Predaj podkladového aktíva (ak ide o kúpnu opciu, napr. predaj dlhopisov)

1. Výnos z predaja CP - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 , 221 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661
2. Úbytok dlhopisov z majetku - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253

Inkaso krátkodobých dlhových cenných papierov, ktoré boli predávané diskontovane

1. Suma istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 /
2. Cena obstarania - IDID = Interný Doklad / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
3. Úrokový výnos - IDID = Interný Doklad / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
4. Vedľajšie náklady obstarania - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256

Nadobudnutie podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

1. Zaradením z účtu obstarania do dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043
2. Priamym nákupom - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
3. Z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

Predaj krátkodobých majetkových CP na obchodovanie

1. Vyradenie z krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251
2. Výnos z predaja - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Prijaté rôzne finančné výpomoci

1. Krátkodobé pôžičky, úvery, výpomoci od iných subjektov (nie od bánk a spoločníkov) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249
2. Krátkodobé finančné výpomoci od spoločníkov a členov družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365
3. Krátkodobé finančné výpomoci v rámci konsolidovaného celku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361
4. Dlhodobé finančné výpomoci od iných subjektov (nie od bánk a od spoločníkov) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
5. Dlhodobé finančné výpomoci v rámci konsolidovaného celku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471

Predplatné na služby, pri ktorých nastáva zdaniteľné plnenie dňom zaplatenia služby u platiteľa DPH

1. Cena služby - IDID = Interný Doklad 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 /
2. Suma DPH - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /
3. Celková zaplatená suma - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu / 221

Nadobudnutie ralizovateľných cenných papierov a podielov kúpou v individuálnom obchode v obstarávacej cene

1. Zaradením z účtu obstarania do dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043
2. Priamym nákupom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 / 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
3. Z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je vyššia ako menovitá hodnota istiny

1. Menovitá hodnota istiny - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
2. Úrokový výnos - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
3. Rozdiel medzi obstrávacou cenou a istinou - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256

Prijatý krátkodobý úver na účet

1. Výpis z bežného účtu - IDID = Interný Doklad 221 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
2. Výpis z úverového účtu - IDID = Interný Doklad 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231

Peňažné prostriedky vložené účastníkom združenia

1. Účtované u správcu združenia - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 398Účet 398 - Spojovací účet pri združení (S premenlivým zostatkom) 398
2. Účtované u účastníka združenia - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 398Účet 398 - Spojovací účet pri združení (S premenlivým zostatkom) 398 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221

Nákup dlhových cenných papierov držaných do doby splatnosti v individuálnom obchode, v anonymnom obchode, ocenených obstarávacou cenou

1. Prostredníctvom kalkulačného pčtu obstarania - IDID = Interný Doklad 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043
2. Priamo z preddavku - IDID = Interný Doklad 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053
3. Priamo bez preddavku - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je nižšia ako menovitá hodnota istiny

1. Obstarávacia cena - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
2. Úrokový výnos - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
3. Rozdiel medzi obstarávacou cenou a istinou - IDID = Interný Doklad 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

Prijatý dlhodobý bankový úver

1. Výpis z bežného účtu - IDID = Interný Doklad 221 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
2. Výpis z úverového účtu - IDID = Interný Doklad 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

Obstaranie softvéru dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 221
4. Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Poskytnuté pôžičky

1. Zamestnancom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 221
2. Spoločníkom a členom družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 221
3. Krátkodobé podnikom v konsolidovanom celku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351 / 221
4. Ostatným subjektom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 221

Inkaso splatných kupónových dlhopisov

1. Podiel istiny - IDID = Interný Doklad 221 / 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065
2. Podiel alikvotného úrokového výnosu z predchádzajúcich rokov - IDID = Interný Doklad 221 / 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065
3. Podiel alikvotného úrokového výnosu v roku splatnosti - IDID = Interný Doklad 221 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

1. Inkaso - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Platba kreditnou kartou

1.Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 221
2. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne) - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
2. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 221
3. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + ZVZV = Záväzok) 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221
4. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + interný doklad) - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
4. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 221
5. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + interný doklad) - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231
5. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 / 221

Škoda zistená na stavbách z titulu mimoriadnych udalostí, ktorá je opraviteľná

1. Účtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2a. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2b. Oprava dodávateľským spôsobom - úhrada faktúry - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 221
3a. Vysporiadanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - storno zápisu - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 /
3b. Vysporiadanie škody s opravou v nasledujúcom účtovnom obodbí - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /

Platené nákladové úroky z úverov a pôžičiek

1. Vzťahujúce sa na bežné účtovné obdobie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221
2. Platené pozadu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 221
3. Platené vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 221

Vrátenie pôžičky, splátka pôžičky v cudzej mene na devízový účet

1. Vrátenie pôžičky alebo splátky pôžičky v cudzej mene - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067

Úhrada zmenky v cudzej mene

1. Úhrada - IDID = Interný Doklad 221 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312

Prijaté sumy dotácií investičných aj prevádzkových

1. Zo štátneho rozpočtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346
2. Z iných verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

Splatenie základného imania peňažným i nepeňažitým vkladom

Upísané základné imanie - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Splatená časť vkladov (min. 30%) ZI v peniazoch na prechodný účet spravovaný správcom vkladu - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Splácanie upísaného vkladu zakladateľmi vo forme nepeňažného vkladu napr. budovou - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Príjem peňažných prostriedkov od správcu vkladu na bankový účet po zápise v OR VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Prijatie nepeňažného vkladu od správcu vkladu (napr. budova) - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Vyúčtovanie zriaďovacích výdavkov voči zakladateľovi, ktorý uhrádzal všetky výdavky súvisiace so založením spoločnosti - ZVZV = Záväzok 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada zriaďovacích výdavkov zakladateľovi (z pokladnice, z bankového účtu – VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu) 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221

Predaj podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom

1. Úbytok podielových CP a podielov - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668
2. Výnos z predaja - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Úhrada ostatných záväzkov z bankového účtu

1. Zamestnancom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333 / 221
2. Orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 221
3. Daňovému úradu na dani z príjmov fyzických osôb - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 221
4. Daňovému úradu z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 221
5. Daňovému úradu z titulu DPH - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 221
6. Daňovému úradu z titulu spotrebných daní a ostatných daní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221Ďalšie účty z účtovnej skupiny 22

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

 1. [ 1] Noskovičová 12.01.2015, 15:13

  Dobrý deň Chcela by som Vás poprosiť o radu ako zaúčtujem : Manželka podnikateľa vložila so svojho súkromného účtu na účet manžela vedený na firmu vklad ako zaúčtujem tento príjem. Ďakujem.

 1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 27.01.2015, 11:18

  Dobrý deň, 365/221.

 1. [ 3] eletom 09.03.2015, 14:45

  Dobrý deň,ako zaúčtujem výber z bankomatu.Ďakujem

 1. [ 4] jankadur 21.06.2016, 09:19

  Dobrý deň, môžete mi prosím poradiť, ako zaúčtujem čerpanie z bankovej záruky (v náš prospech 221/...). Záruka bola na stavbu a čerpanie z dôvodu odstránenia závad. Ďakujem

 1. [ 5] Michal Knap 19.12.2016, 20:14

  Dobrý deň ako zaučtovať prijate nemocenské dávky SZČO učtujúci v PU. Ďakujem

 1. [ 6] alenalate 02.10.2020, 11:06

  Dobrý deň, prosím Vás, máme firemný účet v primabanke, vedieme Pu. Ako správne zaučtovať odmenu za zostatok na učte? 6,90 221 -6,90 568 alebo 6,90 221/ 6.. Ďakujem

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022