Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa tu stav a pohyb nakúpeného a prevzatého tovaru v obstarávacích cenách. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.

Výber účtovných prípadov s účtom 132


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Clo a dovozná prirážka k tovaru obstaranému zo zahraničia - IDID = Interný Doklad 132 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Prevod obalov faktúrovaných s tovarom po vyprázdnení na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 132
Prevzatie tovaru na sklad v obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 132 /
Prevod súm, o ktoré sa zvyšuje cena tovaru po jeho prevzatí z obchodného spracovania na sklad - IDID = Interný Doklad 132 /
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 132 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Faktúry dodávateľov za dodávky tovarov - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 132 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Nákup tovaru v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 132 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Externé služby súvisiace s obstaraním tovaru - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, PFAPFA = Prijatá faktúra 132 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Doprava tovaru vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 132 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Vynaložené vlastné náklady súvisiace so spracovaním tovaru vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 132 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - IDID = Interný Doklad 132 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 132
Prevzatie tovaru na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene - IDID = Interný Doklad 132 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Bezodplatný dodaný tovar za účelom výmeny chybného tovaru za bezchybný v záručnej dobe, poskytnutý záručný paušál vo forme tovaru - IDID = Interný Doklad 132 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Tovar získaný bezodplatne, ocenený v ROC - IDID = Interný Doklad 132 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648


Prevod tovaru z osobného užívania do podnikania - IDID = Interný Doklad 132 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Nadobudnutie tovaru nepeňažným vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 132 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Prebytky tovaru zistené pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 132 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Tovar vrátený na sklad, ak bol zúčtovaný ako predaný - IDID = Interný Doklad 132 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
Tovar získaný z dlhodobého majetku pri jeho vyradení - IDID = Interný Doklad 132 /
Mánka na tovaru v rámci noriem prirodzených úbytkov - IDID = Interný Doklad 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 132
Manká a škody na tovare zavinené alebo prevyšujúce prirodzené úbytky - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 132
Škody na tovare z titulu mimoriadnych udalostí - IDID = Interný Doklad / 132
Tovar použitý na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 132
Darovanie tovaru - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 132
Tovar použitý na zhotovenie reklamy vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 132
Tovar nenávratne odovzdaný na testovanie, akostné skúšky a pod. - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 132
Tovar použitý v závodnej jedálni - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 132
Vecný vklad tovaru do obchodnej spoločnosti u investora - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 132
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní spôsobom B - IDID = Interný Doklad 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 132
Vyúčtovanie stavu tovaru do majetku pri uzatváraní účtovných kníh podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 132 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
Zúčtovanie opravnej položky k tovaru z titulu trvalého vyradenia tovaru z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 196Účet 196 - Opravné položky k tovaru (Pasívny) 196 / 132
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 132
Prijatý vklad tichého spoločníka formou zásob - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 , 132 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Inventarizačný prebytok tovaru - IDID = Interný Doklad 132 / 649Účet 649 - Iné ostatné výnosy (Výnosový) 649

Zúčtovanie predaného tovaru do spotreby

1. Cena podľa ocenenia na sklade - IDID = Interný Doklad 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 132
2. Tržby z predaja - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VFAVFA = Vydaná faktúra 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na konci roka

1. Ak účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 132 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Ak účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503
3. Na nevyfakturované opravy - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511
4. Na nevyfakturované ostatné služby - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524
6. Na odstupné - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527
7. Na provízie obchodným partnerom - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
12. Na dodávky dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
13. Na dodávky materiálu a tovaru - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 , 132

Dlhodobý záväzok voči podnikom v skupine (dlhodobý dodávateľký úver) pri dodávke

1. Dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
2. Zásob, tovaru - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 , 132 / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
3. Služieb - IDID = Interný Doklad / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471

Prevod vlastných výrobkov do vlastných predajní

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Aktivácia tovaru - IDID = Interný Doklad 132 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621

Zúčtovanie opravnej položky k tovaru

1. Z dôvodu vyradenia majetku (napr. predaj, likvidácia a i.) - IDID = Interný Doklad 196Účet 196 - Opravné položky k tovaru (Pasívny) 196 / 132
2. Z dôvodu zániku predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku - IDID = Interný Doklad 196Účet 196 - Opravné položky k tovaru (Pasívny) 196 / 505Účet 505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (Nákladový) 505

Prevod zvierat do vlastnej predajne

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Aktivácia do tovaru - IDID = Interný Doklad 132 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621

Obstaranie tovaru zo zahraničia

Nákup tovaru v cudzej mene - PFAPFA = Prijatá faktúra / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Zúčtovanie prepravy vlastným vozidlom /aktivácia vlastnej dopravy/ - IDID = Interný Doklad / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Samozdanenie dodávky 20% - IDID = Interný Doklad 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
Prevod tovaru na sklad - príjemka 132 /
Nárok na odpočet DPH - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
Úhrada prijatej faktúry za tovar zo zahraničia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie záporného kurzového rozdielu - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Vrátenie DPH z daňového úradu po podaní daňového priznania - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zľavy pri tovare poskytnuté dodávateľom (rabat, bonus, skonto)

1. Premietne sa ako zníženie obstarávacej ceny tovaru - PFAPFA = Prijatá faktúra, PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 132
2a. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je zmluvne vopred dohodnutá - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
2b. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je poskytnutá bez predchádzajúcej dohody - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

Nevyfaktúrované dodávky tovaru zúčtované pri uzatváraní účtovných kníh

1. Ak účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 132 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Ak účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 132 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 132 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 132

Zníženie ocenenia tovaru na cenu možného použitia, príp. jeho úplné odpísanie

1. V dôsledku neopraviteľného poškodenia tovaru - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 132
2. Pri fyzickej likvidácii tovaru - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 132

Sumy reklamácií na tovare uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 132
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 132eduland kurzy
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 13

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] Alžbetka 12.03.2013, 08:11

    Z dôvodu expirácii tovaru došlo ku škode. Účtovanie bude 582/132. Ako je to v tomto prípade s DPH. Poradí mi niekto. Ďakujem

  1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 13.03.2013, 13:10

    Pri likvidácii tovaru po expirácii sa DPH neodvádza.

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022