Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 124 - Zvieratá

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Zvieratá patriace do zásob sú mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm a psy.

Výber účtovných prípadov s účtom 124


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 124 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Nákup zvierat podľa faktúry dodávateľa - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 124 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Externé dodávky súvisiace s obstaraním zvierat - PFAPFA = Prijatá faktúra, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 124 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Clo, dovozná prirážka k zvieratám obstaraným zo zahraničia - ZVZV = Záväzok 124 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Preprava zvierat vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 124 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Rastové a hmotnostné prírastky zvierat, uliahnutie zvierat (príchovky zvierat) - IDID = Interný Doklad 124 / 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614
Prevod zvierat do podnikania u individuálneho podnikateľa - IDID = Interný Doklad 124 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Nadobudnutie zvierat nepeňažným vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 124 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Vecný vklad zvierat do základného imania u investora - vkladateľa - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 124
Zvieratá získané darovaním - IDID = Interný Doklad 124 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Prebytok zvierat zistený po prevzatí, ak sa faktúra nezhoduje s dodacím listom - IDID = Interný Doklad 124 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Storno predošlej faktúry, ak účtovná jednotka odmietla prevziať dodávku - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 124
Prebytok zvierat zistený pri inventarizácii chybným účtovaním - IDID = Interný Doklad 124 / 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614
Prirodzený úhyn a brakovanie zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124
Obstaranie strážneho psa dodávateľsky - IDID = Interný Doklad 124 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

eduland kurzy

Vyradenie strížneho psa - IDID = Interný Doklad 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624 / 124
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124
Vyúčtovanie stavu zvierat do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 124 / 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614
Zaúčtovanie opravnej položky k zvieratám pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 195Účet 195 - Opravné položky k zvieratám (Pasívny) 195 / 124
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 124
Zúčtovanie výdaja zvierat zo skladu pre účely reprezentácie (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 124
Darovanie zvierat (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 124

Prevzatie zvierat na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka neobdržala faktúru

1. Účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 124 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
2. Účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 124 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 124 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 124

Použitie zvierat na spotrebu v závodnej jedálni

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124
2. Spotreba zvierat - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 124

Vyúčtovanie rozdielov ocenenia zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie prírastkov a príchovkov zvierat

1. Zvýšenie - IDID = Interný Doklad 124 / 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614
2. Zníženie - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124

Predaj zvierat

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Odovzdanie zvierat na nútenú porážku

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124
2. Výnos z nútenej porážky - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Odovzdanie zvierat do vlastného bitúnku

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124
2. Zúčtovanie rozpracovanej výroby - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612

Manká a škody na zvieratách (nad normy prirodzených úbytkov)

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124
2. Zúčtovanie manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614
3. Škody na zvieratách v dôsledku živelnej pohromy - IDID = Interný Doklad / 124

Úbytok zvierat z titulu darovania

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124
2. Zúčtovanie daru - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614

Spotreba zvierat na reprezentačné účely

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614

Obstaranie zvierat základného stáda a ťažných zvierat z vlastného chovu

1. Aktivácia vynaložených VN - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
2. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
3. Úbytok zvierat v zásobách - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124

Spotreba zvierat na reklamné akcie vo vlastnej réžii

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124
2. Použitie na reklamné akcie - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614

Preradenie zvierat základného stáda a ťažných zvierat do výkrmu

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086 / 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026
3. Zaradenie zvierat do zásob - IDID = Interný Doklad 124 / 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614

Prevod zvierat do vlastnej predajne

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124
2. Aktivácia do tovaru - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 124
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 124

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 12

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] leskovamaria@stonline.sk 29.02.2016, 00:24

    Ako zúčtovať odpisy základného stáda - kravy. Koľko rokov sa odpisujú neviem sa k tomuto nejako dopátrať. Viete poradiť. M.L.

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022