Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 123 - Výrobky

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Predmety vlastnej výroby určené na realizáciu mimo účtovnej jednotky, teda na predaj, alebo sú určené na spotrebu vnútri účtovnej jednotky.

Výber účtovných prípadov s účtom 123


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 123 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zúčtovanie zmeny stavu zásob - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
Prebytky výrobkov zistené pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
Výrobky získané ako vecný vklad do základného imania - IDID = Interný Doklad 123 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Splatenie vecného vkladu do základného imania u investora - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 123
Prijatý dar vo forme výrobkov - IDID = Interný Doklad 123 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Prevod výrobkov z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa - IDID = Interný Doklad 123 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Zúčtovanie zníženia stavu - úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
Storno úbytku pri vrátení alebo odmietnutí prevzatia zásielky výrobkov odberateľom - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
Prirodzené úbytky zásob výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
Vyúčtovanie zistených neopraviteľných nepodarkov na výrobkoch - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 123
Výdaj výrobkov na preskúšanie akosti - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
Vyúčtovanie stavu výrobkov do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
Zúčtovanie opravnej položky k výrobkom pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 194Účet 194 - Opravné položky k výrobkom (Pasívny) 194 / 123

eduland kurzy

Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 123
Zúčtovanie výdaja zásob výrobkov a polotovarov vlastnej výroby (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 , 123
Darovanie výrobkov (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 123
Prebytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
Úbytok výrobkov v rámci noriem prirodzených úbytkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123

Vyúčtovanie rozdielov ocenenia výrobkov zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie zásob vlastnej výroby

1. Zvýšenie - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
2. Zníženie - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 123 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 123

Predaj vlastných výrobkov

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Manká a škody na výrobkoch

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
2. Zúčtovanie mánk a škôd - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
3. Škody na výrobkoch z mimoriadnych príčin - IDID = Interný Doklad / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Úbytok výrobkov z titulu darovania

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
2. Zúčtovanie daru - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Spotreba výrobkov na reprezentačné účely

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Spotreba výrobkov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
2. Použitie na reklamné účely - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. Nákup sadeníc - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
4. Spotreba vlastných organických hnojív - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Prevod vlastných výrobkov do vlastných predajní

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
2. Aktivácia tovaru - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu výrobkov

1. Priamo - IDID = Interný Doklad 123 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Zníženie polotovarov vlastnej výroby ich prevedením na sklad hotových výrobkov

1. Priamo - IDID = Interný Doklad 123 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Zaúčtovanie nákladov na výrobky pri prevzatí hotových výrobkov na sklad

1. Prevod z nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 123 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Prevod z polotovarov - IDID = Interný Doklad 123 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
3. Doúčtovanie nákladov - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 12

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022