Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 112 - Materiál na sklade

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Na tomto účte sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje nakúpený a prevzatý materiál na sklad ocenený v obstarávacích cenách a materiál vlastnej výroby ocenený vo vlastných nákladoch. Pri spôsobe B účtovania zásob sa tu účtuje len pri uzavieraní účtovných kníh.

Výber účtovných prípadov s účtom 112


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 112 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
Prevzatie obehových obalov v obstarávacích cenách - IDID = Interný Doklad 112 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
Prevod súm, o ktoré sa zvyšuje cena materiálu po jeho prevzatí zo spracovania na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
Prevod materiálu z osobného užívania do podnikania - IDID = Interný Doklad 112 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Materiál získaný nepeňažným vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 112 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Materiál získaný z obalov z dlhdobého majetku pri jeho obstarávaní - IDID = Interný Doklad 112 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Prevod vlastných výrobkov do materiálu - IDID = Interný Doklad 112 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621
Prebytky materiálu zistené pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Prevzatie súčiastok a náhradných dielov na sklad získaných pri opravách výmenným spôsobom - IDID = Interný Doklad 112 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
Prevod obalov faktúrovaných s tovarom po vyprázdnení na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
Prebytky materiálu na sklade zistené pri inventarizácii, spôsobené chybným účtovaním - IDID = Interný Doklad 112 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
Vrátený materiál, ktorý bol daný na preskúšanie akosti a atestáciu a pod. - IDID = Interný Doklad 112 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
Spotreba materiálu vo výrobe - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Darovaný materiál - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 112
Materiál použitý na účely reprezentácie - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 112

eduland kurzy

Spotreba reklamných predmetov - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Odovzdanie materiálov ako vzoriek na preskúšanie akosti, na atesty a pod. - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Predaj materiálu (v obstarávacej cene) - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 112
Prirodzené úbytky materiálu (do výšky noriem prirodzených úbytkov) - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Manká a škody na materiáli - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 112
Škody na materiáli z titulu mimoriadnych udalostí - IDID = Interný Doklad / 112
Odovzdaný materiál pri bezodplatných prevodoch - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 112
Reklamácie voči dodávateľom pri závadách zistených pri skladovaní materiálu - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 112
Splatený vecný vklad do obchodnej spoločnosti - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 112
Výdaj náhradných súčiastok na opravu dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Zúčtovanie opravnej položky k materiálu pri jeho trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191 / 112
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 112
Prijatý vklad tichého spoločníka formou zásob - IDID = Interný Doklad 112 , 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Spotreba paliva, plynov aj materiálov, ktoré sú skladované vo fľašiach - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Spotreba obalov, ktoré tvoria režijnú spotrebu k výrobkom a tovarom - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Podiel vedľajších nákladov obstarania, ak sú vedené na samostatnom analytickom účte, podľa vnútropodnikových pravidiel oceňovania účtovnou jednotkou - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Aktivácia materiálu, ktorý bol vyrobený vo vlastnej réžii vo VN bez použitia účtu nedokončenej výroby -spôsob A - IDID = Interný Doklad 112 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621
Opravy a renovácia materiálu vo vlastnej réžii vo VN - spôsob A - IDID = Interný Doklad 112 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621
Faktúra od dodávateľa za materiál, ktorý sme prevzali na sklad - PFAPFA = Prijatá faktúra 112 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
ID- prebytok materiálu zistený pri inventarizácii 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Inventarizačný prebytok materiálu - IDID = Interný Doklad 112 / 649Účet 649 - Iné ostatné výnosy (Výnosový) 649
Odpadový materiál z výroby vrátený na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 649Účet 649 - Iné ostatné výnosy (Výnosový) 649
úbytok materiálu na sklade - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 112
Nevyfakturovaná dodávka materiálu - IDID = Interný Doklad 112 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
Spotreba materiálu vo výrobe - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112

Odovzdanie zvierat do vlastného bitúnku

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Zúčtovanie rozpracovanej výroby - IDID = Interný Doklad 112 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - IDID = Interný Doklad / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie majetku (časti majetku) z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Nárok na náhradu od poisťovne - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /
4. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
5. Použiteľný materiál z likvidácie prebratý na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
6. Tržby za kovový odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na konci roka

1. Ak účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Ak účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 112 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

Likvidácia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. sú už morálne zastaralé)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503
3. Na nevyfakturované opravy - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511
4. Na nevyfakturované ostatné služby - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524
6. Na odstupné - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527
7. Na provízie obchodným partnerom - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
12. Na dodávky dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
13. Na dodávky materiálu a tovaru - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 112 , 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. Nákup sadeníc - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
4. Spotreba vlastných organických hnojív - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Dlhodobý záväzok voči podnikom v skupine (dlhodobý dodávateľký úver) pri dodávke

1. Dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
2. Zásob, tovaru - IDID = Interný Doklad 112 , 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
3. Služieb - IDID = Interný Doklad / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471

Likvidácia prestovateľských celkov trvalých porastov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085 / 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za odpad z likvidácie - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Zúčtovanie opravnej položky k materiálu

1. Z dôvodu vyradenia majetku (napr. predaj, likvidácia a i.) - IDID = Interný Doklad 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191 / 112
2. Z dôvodu zániku predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku - IDID = Interný Doklad 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191 / 505Účet 505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (Nákladový) 505

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za kovový odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 112 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 112

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľovi

1. Ak fakúra nebola zaplatená - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 112
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 112

Zníženie ocenenia materiálu na cenu možného použitia, príp. jeho úpné odpísanie

1. V dôsledku neopraviteľného poškodenia materiálu - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 112
2. Pri fyzickej likvidácii materiálu - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 112

Likvidácia stavebného objektu z dôvodu výstavby nového objektu

1. Zostatková cena - náklad súvisiaci s obstaraním nového objektu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - IDID = Interný Doklad 112 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3a. zúčtovanie prebytku - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 , 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3b. zúčtovanie mánk a škôd - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 , 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - IDID = Interný Doklad 112 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - IDID = Interný Doklad 119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktívny) 119 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 112

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za predaj odpadu z likvidácie - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Vyúčtovanie nákladov na nedokončenú výrobu

1. Aktivácia skutočných priamych nákladov - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611
2. Vyúčtovanie pravodu polotovarov zo skladu do ďalšej výrobnej etapy - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 112
3. Zúčtovanie výrobnej (prevádzakovej) réžie podľa operatívnych plánovaných kalkulácií, ak je súčasťou ocenenia nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie majetku (časti majetku) z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Nárok na náhradu - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
4. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
5. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
6. Tržby za predaný odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642eduland kurzy
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 11

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022