Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Na tento účet sa účtujú:

a) akcie, ak akciová spoločnosť, ktorej akcie podnik (ako investor - materská spoločnosť) nadobudol, je ovládaný osobou - dcérskou spoločnosťou,

b) podiely, ak obchodná spoločnosť, v ktorej podnik (ako investor) nadobudol podiel, je ovládanou osobou.

Dcérska účtovná jednotka je spoločnosť, v ktorej má podnik (ako materská spoločnosť) väčšinu hlasovacích práva, alebo má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu a súčasne je jej spoločníkom alebo akcionárom.

Výber účtovných prípadov s účtom 061


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 061 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Upísanie vkladov do dcérskej účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 061 / 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367
Nárok upisovateľa akcií do a.s. na vrátenie zaplatenej sumy, ak bolo upsovanie neúčinné - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 061
Ďalšie upísanie podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke - IDID = Interný Doklad 061 / 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasívny) 096 / 061
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 061


Zvýšenie hodnoty podielových CP a podielov u vlastníka týchto CP a podielov na základe zvýšenia základného imania v dcérskej účtovnej jednotke

1. Bez výmeny akcií - IDID = Interný Doklad 061 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
2a. S výmenou akcií - stiahnutie akcií - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 061
2b. S výmenou akcií - vydanie nových akcií vo vyššej menovitej hodnote - IDID = Interný Doklad 061 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 , 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415

Zníženie hodnoty podielových CP a podielov a vkladov u vlastníka týchto CP a vkladov na základe zníženia základného imania v dcérskej účtovnej jednotke

1. Bez výmeny akcií - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 061
2. S výmenou akcií - stiahnutie akcií - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 061
2b. S výmenou akcií - vydanie nových akcií v nižšej menovitej hodnote - IDID = Interný Doklad 061 , 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378

Predaj podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke

1. Úbytok podielových CP a podielov - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 061
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - IDID = Interný Doklad 061 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 061
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668
2. Výnos z predaja - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke z titulu likvidácie dcérskej obchodnej spoločnosti

1. Úbytok CP a podielov - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 061
2. Podiel na likvidačnom zostatku - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - IDID = Interný Doklad 061 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 061
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

Zaúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene

1. kurzový rozdiel aktívny - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 061
2. Kurzový rozdiel pasívny - IDID = Interný Doklad 061 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Nadobudnutie podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

1. Zaradením z účtu obstarania do dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 061 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043
2. Priamym nákupom - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 061 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 061 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

Zmena reálnej hodnoty podielových CP a podielov u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia (ocenené metódou vlastného imania)

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 061 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 061

Kurzové rozdiely pri preceňovaní podielových CP a podielov vyjadrených v cudzej mene na reálnu hodnotu u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia - sú súčasťou reálneho ocenenia

1. Pasívny kurzový rozdiel - zvyšuje reálnu hodnotu - IDID = Interný Doklad 061 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
2. Aktívny kurzový rozdiel - znižuje reálnu hodnotu - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 061

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 06

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] Anna Dvorská 22.01.2012, 20:36

    Ako odúčtujem 100% podiel v dcére,ktorý máme v účtovníctve na účte 061? Je správne 367/061?Ako potom navýšim ZI o tento podiel,keďže dcéra zaniká z dôvodu zlúčenia a zároveň zlikvidujem účet 367? Ďakujem

  1. [ 2] Jana 23.01.2012, 16:55

    Dobrý deň, podľa môjho názoru je 367/061 správne. Ak sa zlučuje dcéra s matkou, tak potom je potrebné vyčísliť majetok a záväzky a to previesť do súvahy matky. Odporučila by som Vám prečítať si: www.partneraudit.sk/down/zrusenie.pdf možno pomôže.

  1. [ 3] bosková miroslava 11.03.2016, 09:33

    Ako od účtujem 50% podiel v dcérskej spoločnosti, kde sme boli 100% vlastník-ZI je 25.000,-EUR a jediný akcionár. V roku 2015 sme predali 50% akcii za 12.500,-EUR. Uvedené akcie sme mali v účtovníctve na účte 061? Ďakujem

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022