Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Zúčtovacie vzťahy

| Ing. Eva Mihalíková

Za zúčtovacie vzťahy sa považujú oceniteľné vzťahy podniku k vonkajšiemu prostrediu a v rámci podniku. Zúčtovacie vzťahy sa účtujú v účtovnej triede 3, v súlade s § 48 Postupov účtovania.

Medzi zúčtovacie vzťahy patria najmä pohľadávky a záväzky. Pod pohľadávkou si môžeme predstaviť vystavenú faktúru na odberateľa, je to niečo čo nám v budúcnosti niekto uhradí, naopak záväzok predstavuje prijatá faktúra, ktorú v budúcnosti musíme my uhradiť.

Z časového hľadiska ich delíme na:

 • dlhodobé (splatnosť viac ako 1 rok)
 • krátkodobé (splatnosť do 1 roka)

Časové hľadisko sa uplatňuje pri vzniku účtovného prípadu a k 31.12 pri vykonaní účtovnej uzávierky. Pri vzniku účtovného prípadu je teda nutné rozčleniť či sa jedná o krátkodobú pohľadávku/záväzok alebo dlhodobú pohľadávku/záväzok. V prípade, že sa doba splatnosti v priebehu zaúčtovania zmení, napríklad z krátkodobej pohľadávky sa stane dlhodobá na základe dohody, je nutné takúto pohľadávku preúčtovať.

Požiadavky na tvorbu analytickej evidencie:

 • doba splatnosti
 • veritelia
 • dlžníci
 • mena

Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitných analytických účtoch účtujú pohľadávky z obchodného styku a záväzky z obchodného styku voči prepojenej účtovnej jednotke a voči účtovnej jednotke s podielovou účasťou.

 

Podľa charakteru poznáme zúčtovacie vzťahy:

z obchodného styku (31, 32)

 • s orgánmi zdravotného poistenia a sociálneho poistenia (33)
 • zúčtovanie daní a dotácií (34)
 • zúčtovanie voči spoločníkom a združeniu (35)
 • finančné záväzky
 • rezervy
 • z derivátových operácií

 

Oceňovanie a inventarizácia zúčtovacích vzťahov

Pri vzniku pohľadávky/záväzky oceňujeme tzv. menovitou hodnotou. Menovitá hodnota je skutočná hodnota pohľadávky/záväzku uvedená  na faktúre prípade inom účtovnom doklade na základe, ktorého účtujeme. Hodnota pohľadávky sa však v priebehu viacerých účtovných období môže meniť, z tohto dôvodu je účtovná jednotka povinná zhodnotiť riziká a straty – posúdiť reálnosť posúdenia ocenenia ku dňu uzavretia účtovníctva.

Pri znižovaní hodnoty pohľadávok sa musia vytvárať opravné položky (OP), využívajú sa pritom tieto účty z účtovnej osnovy:

O účtovaní opravných položiek sa dočítate v článku Opravné položky.

Ak pri inventarizácii dôjde k zisteniam, že hodnota pohľadávok/záväzkov je iná ako ich ocenenie v účtovníctve, následné ocenenie sa zaúčtuje buď ako zvýšenie alebo zníženie záväzkov/pohľadávok

Zvýšenie hodnoty záväzkov

5xx

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zníženie hodnoty záväzkov

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

5xx

Zvýšenie hodnoty pohľadávok

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

6xx

Zníženie hodnoty pohľadávok

6xx

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

 

Pohľadávky a záväzky z obchodného styku

Pohľadávky a záväzky z obchodného styku vznikajú z dodávateľsko-odberateľských vzťahov účtovnej jednotky. Pohľadávka vzniká dňom uskutočnenia účtovného prípadu – vystavenia faktúry/dodania tovaru a zaniká jej inkasom čiže splatením zo strany odberateľa. Záväzok vzniká vystavením dodávateľskej faktúry/prevzatím tovaru a zaniká úhradou.

Pri pohľadávkach aj záväzkoch je potrebné dodržiavať analytické členenie podľa požiadaviek na jej tvorbu, avšak pri veľkých účtovných jednotkách je takéto členenie praktický nemožné a analyticky sa rozčleňujú len špecifický odberatelia/dodávatelia (tuzemský/zahraničný, atď.).

Príklady účtovania

Účtovný prípad

MD

D

Vystavená faktúra za dodanie materiálu (vznik pohľadávky)

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Prijatá faktúra za nákup materiálu (vznik záväzku)

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Úhrada prijatej faktúry za materiál v hotovosti (zánik záväzku)

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Prijatá platba na bankový účet za vystavenú faktúru (zánik pohľ.)

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

 

Jednotlivé prípady účtovania konkrétnych faktúr nájdete v našom účtovnom pomocníkovi.

Pri účtovaní pohľadávok je bežné, že nejaký odberateľ nie je schopný našu pohľadávku uhradiť a z tohto dôvodu ju môže účtovná jednotka postúpiť (predať) tretej osobe. O účtovaní predaja pohľadávok sa dočítate v článku Účtovanie postúpenia pohľadávky.

Účtovná jednotka môže inkasovať pohľadávku/uhrádzať záväzky:

Pri úhradách v cudzej mene vznikajú kurzové rozdiely (kurzové zisky - 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 alebo kurzové straty - 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663). O účtovaní kurzových rozdielov sa dočítate v článku Kurzové rozdiely v účtovníctve.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

eduland kurzy

Pomohol vám tento článok? Odporučte ho ďalej, ďakujeme.

Mohlo by vás zaujímať aj

 Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami

 Účtovné doklady Účtovné doklady

 Účtovanie reklamácií Účtovanie reklamácií

Kategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov Maturitné otázky

Rýchly prehľad článkov z kategórie Maturitné otázky

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022