Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účtovná závierka

| Ing. Eva Mihalíková

Účtovná závierka je zostavenie účtovných výkazov, ktoré podávajú informáciu o celkovom hospodárení firmy.

Všetky účtovné jednotky zostavujú v prípadoch stanovených zákonom o účtovníctva účtovnú závierku, ktorá tvorí nedielny celok. Jednotlivé finančné výkazy potom podávajú informácie o celkovom hospodárení firmy, jej finančných cieľoch a schopnosti obstáť v budúcnosti. Účtovnú závierku podľa tretej časti zákona o účtovníctve tvorí:

Podvojné účtovníctvo:

 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky

Jednoduché účtovníctvo

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Výkaz o majetku a záväzkoch


Kedy sa zostavuje účtovná závierka?

Účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku ku dnu, ku ktorému sa uzatvárajú účtovné knihy. Riadnu účtovnú závierku zostavujú účtovné jednotky k poslednému dňu účtovného obdobia a v ostatných prípadoch zostavujú mimoriadnu účtovnú závierku. V stanovených prípadoch sa stanovuje individuálna účtovná závierka. Vo väčšine spoločností sa však zostavuje účtovná závierka interne podstatne viac krát než ukladá zákon. Účtovná závierka je totiž dôležitým zdrojom informácií pre vedenie spoločnosti. Je vždy potrebné reagovať na aktuálne hospodárske výsledky spoločnosti, z tohto dôvodu sa často zostavuje vo firmách interná mesačná závierka. Aby mala táto interná mesačná závierka vypovedaciu schopnosť, je potrebné aby v danom mesiaci boli zaučtované všetky účtovné doklady, ktoré s daným mesiacom súvisia (predovšetkým prijaté faktúry, ktoré sa vďaka firemným zvyklostiam a procesu schvalovania niekedy účtujú s časovým omeškaním.

 

Pre koho je povinné overenie závierky audítorom?

Podľa §19 zákona o účtovníctve musia mať účtovné jednotky splňujúce v zákonných prípadoch svoju účtovnú závierku overenú audítorom (tj. nezávislou spoločnosťou, ktorá preveruje správnosť, vernosť a poctivosť jednotlivých výkazov a účtovníctva spoločnosti).

Zákonnými podmienkami pre overenie účtovnej závierky audítorom sú:

1. Obchodné spoločnosti, ktoré povinne vytvárajú základné imanie a družstvá ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie splňujú aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur
 • čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
 • 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30

2. Obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

3. Obchodná spoločnosť, ktorej túto povinnosť stanovuje osobnitný predpis 24)

4. Obchodná spoločnosť, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa §17a

 

Aké informácie nájdete v jednotlivých finančných výkazoch?

 • Súvaha – podáva informácie o majetku spoločnosti a zdrojoch krytia tohto majetku. Majetok podniku tvoria aktíva a zdroje krytia sú pasíva. Musí byť dodržaná základní bilančná rovnica (aktíva = pasíva). V súvahe je jednota aktív a pasív k určitému dňu. Zo súvahy je možné napríklad vyčítať ako vysoké pohľadávky a záväzky spoločnosť má. Ďalej je možné zo súvahy vyčítať zadĺženosť voči rôznym finančným inštitúciám a ďalšie dôležité ukazovatele. Súvaha tak podáva ucelený obraz o finančnej pozícii účtovnej jednotky.
 • Výkaz ziskov a strát – podáva informáciu, aký hospodársky výsledok (zisk alebo strata) spoločnosť v sledovanom období (i v minulom období) dosiahla. Z výkazu je možné vyvodiť dôležité informácie (napr. materiálovú náročnosť alebo mzdovú náročnosť), výšku daní alebo odpisov.
 • Výkaz cash-flow – podáva informáciu o peňažných tokoch v podniku. Predovšetkým v súčasnej dobe, kedy rastie počet firiem, ktoré nehradia svoje záväzky a predlžuje sa lehota splatnosti, je výkaz cash flow veľmi dôležitým. Pre každú spoločnosť je kľúčové, aby každá faktúra bola zaplatená. V opačnom prípade dochádza k zvyšovaniu tržieb bez potrebného zvyšovaniu peňažných prostriedkov. Výkon spoločnosti pritom končí až faktickým pripísaním peňazí na bankový účet.
 • Poznámky – podávajú informácie ktoré dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát. Obsahujú informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a metód. Podrobnejšie vysvetlenie čo majú obsahovať poznámky nájdete v § 3 Opatrenia pre účtovnú závierku.

 

 Kde sa účtovná závierka zverejňuje?

Všetky účtovné jednotky, ktoré sa zapisujú do obchodného registra majú povinnosť zverejniť účtovnú závierku v Obchodnom vestníku. Podľa § 21 Zákona o účtovníctve individuálnu výročnú správu povinne ukladajú do zbierky listín obchodného registra účtovné jednotky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom alebo:

 • Akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik, a to do 30 dní po schválení účtovnej závierky.
 • Exportno-importná banka Slovenskej republiky a to do 60 dní po schválení účtovnej závierky
 • verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, a to do siedmich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

Autor: Ing. Eva Mihalíková

Pomohol vám tento článok? Odporučte ho ďalej, ďakujeme.

Mohlo by vás zaujímať aj

 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť

 Najčastejšie chyby v účtovníctve podľa účtovných tried Najčastejšie chyby v účtovníctve podľa účtovných tried

Kategórie: Účtovanie v praxi Maturitné otázky Jednoduché účtovníctvo

Rýchly prehľad článkov z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Otázky & Diskusia

 1. [ 1] Ing. Eva Ďurišinová 04.11.2013, 09:57

  Mám dotaz, ak som predala spoločnosť sro je povinné do 30 dní zostaviť daňové priznanie a závierku? Ďakujem a zdravím E. Ďurišinová

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022