Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.

| Jana Rusnáková

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu

Výdavkový pokladničný doklad Stiahnuť tu

Účtovná trieda 5


Náklady
Náklady sú peňažným vyjadrením spotreby majetkových zložiek, spotreby cudzích výkonov alebo nárastu záväzkov. Vznik alebo zvýšenie nákladov vedie k zníženie vlastného imania. Vo všeobecnosti ich môžeme rozčleniť podľa:
-> druhu – spotreba materiálu, energie, služieb, mzdové, finančné, odpisy,
-> účelu – rozčlenenie podľa činností podniku,
-> miesta vzniku – nákladové strediská podniku (výroba, údržba, učtáreň...),
-> väzby na výrobok, službu
• jednotkové, kde je priama väzba na daný výkon,
• režijné, ktoré sa neviažu na konkrétny výkon a zabezpečujú priebeh činnosti podniku.
Členenie nákladov podľa druhu je zachytené aj v našom účtovníctve. O nákladoch sa účtuje na účtoch účtovnej skupiny 5 – Náklady. Účtujú sa od začiatku účtovného obdobia narastajúcim spôsobom. Vznik a zvýšenie nákladov sa zachytáva na príslušnom nákladovom účte na strane Má dať, zníženie na strane Dal, prípadne ako storno nákladu na strane Má dať. Konečný stav nákladových účtov sa prevádza zo strany Dal príslušného nákladového účtu na stranu Má dať účtu 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 – Účet ziskov a strát.
Členenie nákladov v účtovnej triede 5 umožňuje zistiť náklady osobitne za prevádzkovú, finančnú a mimoriadnu činnosť, a teda zistiť hospodársky výsledokoddelene za jednotlivé činnosti.

Členenie nákladov v účtovnej osnove
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Iné prevádzkové náklady
55 – Odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov
56 – Finančné náklady
57 – Rezervy a opravné položky finančných nákladov
58 – Mimoriadne náklady
59 – Dane z príjmov a prevodové účty
Prevádzkové náklady zahŕňajú náklady spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami podniku. Finančné náklady sú náklady spojené z finančnými operáciami – úroky, kurzové náklady, náklady súvisiace z predajom cenných papierov. Mimoriadne náklady sú náklady, ktoré sa vyskytujú iba náhodne. Náklady, ktoré vecne a časovo nesúvisia s nákladmi bežného účtovného obdobia sa neúčtujú v účtovnej triede 5, ale na účtoch 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 – Náklady budúcich období alebo 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 – Výdavky budúcich období.

Účtovanie prevádzkových nákladov
Prevádzkové náklady sa účtujú na účtoch účtovných skupín 50 až 55. Spôsob účtovania na účtoch 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 – Spotreba materiálu a 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 – Spotreba tovaru závisí od spôsobu účtovania zásob.
Ak sa pri účtovaní zásob uplatňuje spôsob A, tak sa postupuje:
- v priebehu roka sa spotrebovaný materiál a tovar priebežne účtuje na účty 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 resp. 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 na stranu Má dať so súvzťažným zápisom na strane Dal zásob – účty 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112, 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132.
- pri uzatváraní účtovných kníh sa prípadné rozdiely medzi fyzickým stavom zásob zisteným inventarizáciou a účtovným stavom zaúčtujú na príslušnú stranu účtov 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 a 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504.

Účtovanie spotreby materiálu a tovaru spôsobom A
Účtovanie počas roka
1) Zaúčtovanie začiatočného stavu materiálu k 1.1. 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
2) Spotreba materiálu 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
3) Účtovanie prirodzených úbytkov materiálu (manka do normy) 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
4) Zaúčtovanie začiatočného stavu tovaru k 1.1.  132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
5) Spotreba tovaru 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
6) Účtovanie prirodzených úbytkov tovaru (manka do normy) 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
Účtovanie na konci roka
7) Účtovanie inventarizačného rozdielu materiálu - manka nad normu 582 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
8) Účtovanie inventarizačného rozdielu - prebytok tovaru 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 688
582 – Manká a škody
688 – Ostatné mimoriadne výnosy
Ak sa pri účtovaní zásob uplatňuje spôsob B, tak sa postupuje:
- v priebehu roka sa náklady, ktoré tvoria obstarávaciu cenu jednotlivých položiek nákupu, účtujú priamo na stranu Má dať účtov 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 a 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504,
- pri uzatváraní účtovných kníh sa
• začiatočné stavy účtov 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 a 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 zaúčtujú súvzťažným zápisom na stranu Má dať účtov 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 a 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 ( začiatočné stavy materiálu a tovaru sa zaúčtujú do nákladov),
• konečné zostatky materiálu a tovaru na sklade zistené inventarizáciou sa zaúčtujú na účty 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 a 134 na stranu Má dať a na stranu dal účtov 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 a 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504,
• manká nad normu sa zaúčtujú na stranu Má dať účtu 582 a na stranu Dal účtu 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 alebo 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504, podľa toho, či ide o manko materiálu alebo tovaru,
• prebytky zásob sa zaúčtujú na stranu Dal účtu 688 a na stranu Má dať účtu 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 alebo 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504.

Účtovanie spotreby materiálu a tovaru spôsobom B
Účtovanie počas roka
1) Zaúčtovanie začiatočného stavu materiálu k 1.1. 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
2) Nákup materiálu od dodávateľa (faktúra) 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3) Zaúčtovanie začiatočného stavu tovaru k 1.1. 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
4) Nákup tovaru od dodávateľa 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Účtovanie na konci roka
5) Zúčtovanie začiatočného stavu materiálu na účet 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
6) Účtovanie inventarizačného rozdielu materiálu - manka nad normu 582 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
7) Zúčtovanie konečného zostatku materiálu 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
8) Zúčtovanie začiatočného stavu tovaru na účet 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
9) Účtovanie inventarizačného rozdielu tovaru - prebytok tovaru 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 688
10) Zúčtovanie konečného zostatku tovaru 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

V účtovnej skupine 50 je zahrnutý účet 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502 – Spotreba energie, kde sa účtuje o spotrebe elektriny, vody, plynu, pary. Ostatné neskladovateľné dodávky sú zahrnuté pod účtom 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok. Pri obdržaní faktúry sa spotreba energie účtuje priamo do nákladov na stranu Má dať a súvzťažný účet je príslušný dodávateľ 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321. Rovnakým spôsobom sa účtuje aj na skupinovom účte 51 – Služby, kde sa evidujú náklady na spotrebované služby.
Účtovná skupina 52 – Mzdové náklady bola bližšie rozvedená v kapitole venovanej účtovnej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy.
V rámci účtovnej skupiny 53 – Dane a poplatky sa účtujú dane a poplatky, ktoré majú nákladový charakter. Obsahuje účty pre cestnú daň, dane z nehnuteľností, účet ostatných daní a poplatkov.

Účtovanie účtovnej skupiny 53 – Dane a poplatky
1) Cestná daň - predpis 531Účet 531 - Daň z motorových vozidiel (Nákladový) 531 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
2) Daň z nehnuteľností - predpis 532Účet 532 - Daň z nehnuteľností (Nákladový) 532 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
3) Úhrada cestnej dane z BÚ 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4) Úhrada dane z nehnuteľností 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Účtovná skupina 54 – ostatné prevádzkové náklady zahŕňa prevádzkové náklady, pre ktoré neboli vymedzené samostatné účtovné skupiny. Okre účtu 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 majú všetky tieto účty svoje ekvivalenty medzi výnosovými účtami v účtovnej skupine 64 – Iné prevádzkové výnosy, a preto si pri ukážkach účtovania rozoberieme aj výnosové aj nákladové účty spolu.
541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 – Zostatková cena predaného HIM a NIM,
542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 – Predaný materiál,
543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 – Dary,
544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 – Zmluvné pokuty a penále,
545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 – Ostatné pokuty a penále,
546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 – Odpis pohľadávky,
548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 – Ostatné prevádzkové náklady.
641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641 - Tržby z predaja HIM a NIM,
642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642 – Tržby z predaja materiálu,
644Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 644 – Zmluvné pokuty a penále,
645Účet 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 645 – Ostatné pokuty a penále,
646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok,
648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 – Ostatné prevádzkové výnosy.
Na účte 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 sa účtuje zostatková cena predaného HIM a NIM, čiže rozdiel medzi obstarávacou cenou a vytvorenými oprávkami. Súvzťažným účtom je príslušný účet oprávok. Tržby z predaja investičného majetku sa zaúčtujú na účte 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641 so súvzťažným účtom pohľadávok 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311, 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315. Pokiaľ sú tieto tržby nižšie ako zostatková cena majetku, tak tento rozdiel je pripočítateľnou položkou k dani z príjmov. Rovnaké pravidlá platia aj pri predaji materiálu – účty 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542/ 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112, 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642/ 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 alebo 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315. Na účte 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 – Dary sa sleduje bezhotovostné odovzdávanie majetku podniku na tretie osoby. V analytickej evidencii je nutné sledovať tieto dary z daňového hľadiska. Súvzťažne sa na strane Dal zníži hodnota darovaného aktíva, prípadne zvýšia oprávky pri investičnom majetku. Účet 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 – Odpis pohľadávky bol popísaný pri zúčtovacích vzťahoch. Účtuje sa tu vtedy, ak podnik upustí od vymáhania danej pohľadávky. V prípade, že dlžník uhradí pohľadávku, ktorá už bola odpísaná, tak sa tento výnos zaúčtuje na účet 646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok.

Účtovanie účtovných skupín 54 – iné prevádzkové výnosy a 64 – Iné prevádzkové náklady
1) Tržby z predaja hmotného investičného majetku  315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
2) Zaúčtovanie zostatkovej ceny predaného HIM  541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 08x
3) Tržby z predaja materiálu 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642
4) Výdaj materiálu zo skladu na predaj v obstarávacej cene 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
5) Zúčtovanie začiatočného stavu materiálu na účet 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
6) Účtovanie inventarizačného rozdielu materiálu - manka nad normu
7) Zúčtovanie konečného zostatku materiálu
8) Poskytnutý dar inému subjektu
a) v hotovosti 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
b) vo forme HIM 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 08x
c) vo forme materiálu 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
9) Odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
10) Prijatá úhrada za odpísanú pohľadávku 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646

Účtovanie na účtoch účtovnej skupiny 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov: S účtom 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 – Odpisy HIM a NIM sme sa stretli už v účtovnej triede 0 – Investičný majetok. Účtujeme sem účtovné odpisy podľa podnikom zvoleného účtovného plánu a protistranou je príslušný účet oprávok 07x alebo 08x. Ostatné účty tejto skupiny majú svoje korešpondenčné výnosové účty a opäť si ich účtovanie popíšeme súčasne, pričom sa budeme venovať iba rezervám a opravným položkám. Pre tvorbu rezerv sú určené dva účty 552 – Tvorba zákonných rezerv a 554 – Tvorba ostatných rezerv, kde pod pojmom zákonné vystupujú daňovo uznateľné rezervy. Protiúčtom sú účty rezerv 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451, 454, 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459. Daňové hľadisko je následne zohľadnené aj pri zúčtovaní (rozpúšťaní) rezerv na účtoch 652 – Zúčtovanie zákonných rezerv a 654 – Zúčtovanie ostatných rezerv. Keďže účet 552 znižuje daňový základ, tak z toho vyplýva, že účet 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662 daňový základ zvyšuje. Účet 554 - Tvorba ostatných rezerv daňový základ neznižuje, tak ani rozpúšťanie týchto rezerv na účte 654 nebude základ dane zvyšovať. Účet 557Účet 557 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (Nákladový) 557 – Tvorba opravných položiek je vytváraný v súlade so zásadou opatrnosti a účtuje sa na ňom o tvorbe opravných položiek k investičnému majetku, zásobám, pohľadávkam, a to v tých prípadoch, keď existuje riziko poklesu ich trhovej ceny alebo riziko z nezaplatenia. Účtovne sa pokles ceny premieta na strane Má Dať účtu 559 a na strane Dal účtov účtovnej skupiny 09 – Opravné položky k investičnému majetku, účtovnej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám a účtovnej skupiny 39 – Opraná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie. Ak pominú riziká z poklesu ceny alebo nezaplatenia, tak sa vytvorené opravné položky rozpúšťajú do výnosov na účet 659 – Zúčtovanie opravných položiek.

Účtovanie na účtoch účtovných skupín 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov a 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek prevádzkových výnosov
1) Odpisy IM podľa odpisového plánu:
a) nehmotného IM 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 07x
b) hmotného IM 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 08x
2) Účtovanie zostatkovej ceny IM pri jeho vyradení v dôsledku opotrebenia 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 07x, 08x
3) Tvorba zákonnej rezervy 552 / 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451
4) Tvorba ostatných rezerv 554 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
5) Zúčtovanie - čerpanie zákonnej rezervy 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451 / 652
6) Zúčtovanie - čerpanie ostatných rezervy 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 / 654
7) Tvorba opravnej položky pri prechodnom znížení ceny:
a) nehmotného IM 559 / 091Účet 091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 091
b) hmotného IM 559 / 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092
c) pohľadávok 559 / 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391
8) Rozpustenie opravných položiek - pominul dôvod tvorby
a) nehmotného IM 091Účet 091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 091/  659
b) hmotného IM 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092 / 659
c) pohľadávok 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391 / 659
Účtovanie finančných nákladov a výnosov
Finančné náklady a aj finančné výnosy sa účtujú na dvoch skupinových účtoch v každej účtovnej triede.
56 – Finančné náklady
561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 – Predané cenné papiere a vklady
562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 – Úroky
563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 – Kurzové straty
568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 – Ostatné finančné náklady
57 – Rezervy a opravné položky finančných nákladov
574 – Tvorba rezerv
579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 – Tvorba opravných položiek
66 – Finančné výnosy
661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661 - Tržby z predaja cenných papierov a vkladov
662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662 – Úroky
663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663 – Kurzové zisky
665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665 – Výnosy z finančných investícií
666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666 – Výnosy z krátkodobého fin. majetku
668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668 – Ostatné finančné výnosy
67 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek finančných výnosov
674 – Zúčtovanie rezerv
679 – Zúčtovanie opravných položiek

Na účte 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 – Predané cenné papiere a vklady sa účtuje úbytok cenných papierov a vkladov pri ich predaji, a to v cene, v ktorej sa viedli na príslušných účtoch účtovnej skupiny 06 – Finančné investície alebo 25 – Krátkodobý finančný majetok, odkiaľ sú zároveň súvzťažné účty. Tržby získané pri predaji sa zaúčtujú na účet 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661. Porovnaním účtov 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 a 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661 dostaneme zisk alebo stratu, ktorú sme dosiahli pri predaji cenných papierov a vkladov.
Na účte 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 – Úroky sa sledujú všetky úroky, ktoré platí podnik bankám za poskytnutie úveru, prípadne iným subjektom za poskytnutie finančnej výpomoci. Súvzťažným účtom je 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 – BÚ alebo 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 – Iné záväzky. Prijaté úroky sa účtujú na výnosovom účte 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662 – Úroky.
Účet 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 – Kurzové straty je určený na účtovanie strát z prepočtu cudzej meny na slovenskú menu, ktoré vzniknú:
• v priebehu účtovného obdobia – pri inkase pohľadávok, úhrade záväzkov, pri predaji fin. investícií. Kurzové straty sa zaúčtujú na stranu Má dať účtu 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 a v prospech účtov pohľadávok, záväzkov a účtov 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231, 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232, 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241, 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249 a účtovnej skupiny 06 – Finančné investície.
• pri uzatváraní účtovných kníh – z prepočtu zostatkov účtov účtovných skupín 21, 22, 25 a 26 kurzom NBS stred k 31.12. daného roka.
Analogicky sa na účte 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663 – Kurzové zisky účtuje o ziskoch z prepočtu mien (na stranu dal účtu 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663 a Má dať spomínaných účtov). Rezervy a opravné položky pri finančnej činnosti účtujú rovnakým spôsobom ako pri prevádzkovej činnosti.

Účtovanie finančných výnosov a nákladov
1) Tržby z predaja cenných papierov 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661
2) Úbytok predaných cenných papierov 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
3) Účtovanie kurzovej straty
a) pri predaji CP v priebehu roka 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 06x
b)pri inkase pohľadávky 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
c) pri úhrade záväzku 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
d) z prepočtu zostatkov finančných účtov kurzom NBS k 31.12. 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 21x, 22x, 26x
4) Účtovanie kurzového zisku
b)pri inkase pohľadávky 31x, 35x, 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
c) pri úhrade záväzku 32x, 36x, 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
d) z prepočtu zostatkov finančných účtov kurzom NBS k 31.12. 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
5) účtovanie platených úrokov 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
6) Prijaté úroky 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315, 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662


Účtovná trieda 6 Výnosy

Výnosy sú peňažným ekvivalentom realizovaných výkonov - predaj tovaru, výrobkov služieb a znamenajú nárast majetku podniku alebo pokles jeho záväzkov. Výnosy účtujeme narastajúcim spôsobom počas celého obdobia, z ktorým vecne a časovo súvisia. Vznik a zvýšenie výnosov účtujeme na stranu Dal príslušného výnosového účtu, zníženie na stranu Má dať. Konečný stav výnosových účtov sa na konci obdobia prenáša na účet 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 – Účet ziskov a strát.

Podobne ako pri nákladoch aj členenie výnosov umožňuje identifikovať výnosy za jednotlivé činnosti podniku.

Členenie výnosov v účtovej osnove
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútropodnikových zásob
62 – Aktivácia
64 – Iné prevádzkové výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek do prevádzkových výnosov
66 – Finančné výnosy
67 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek do finančných výnosov
68 – Mimoriadne výnosy
69 – Prevodné účty

Účtovanie prevádzkových výnosov
Na účtovanie prevádzkových výnosov je v účtovnej osnove vymedzených päť účtovných skupín 60, 61, 62, 64 a 65. Prevádzkové výnosy sú výnosy súvisiace s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami podniku.
Na účtoch účtovnej skupiny 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar sa účtuje o výnosoch z predaja tovaru, služieb a vlastných výrobkov. Obsahuje účty:
601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 – Tržby za vlastné výrobky,
602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602 – Tržby z predaja služieb,
604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604 – Tržby za tovar.
Najdôležitejšou otázkou účtovania na týchto účtoch je rozhodnutie o okamihu kedy vzniká výnos. Samotné účtovanie je jednoduché:
Účtovanie účtovnej skupiny 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
1) Vystavená faktúra za predané výrobky
a) cena výrobkov 2 500 Sk 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601
b) DPH na výstupe 575 Sk 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
c) fakturovaná suma 3 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 Sk 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
2) Tržby v hotovosti za poskytnuté služby
a) cena výrobkov 1 000 Sk 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
b) DPH na výstupe 230 Sk 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
c) cena s DPH 1 230 Sk 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
3) Vystavená faktúra za predaný tovar
a) cena výrobkov 3 000 Sk 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604
b) DPH na výstupe 690 Sk 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
c) fakturovaná suma 3 690 Sk 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
3) Zľava z ceny poskytnutá odberateľom pri predaji
tovaru vo výške 5%
a) znížená výška tržieb 150 Sk 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604
b) zníženie DPH 34,50 Sk 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
c) zníženie pohľadávky voči odberateľom 184,50 Sk 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
3) Uznaná uplatnená reklamácia výrobku
a) znížená výška tržieb 500 Sk 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601
b) zníženie DPH 115 Sk 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
c) zníženie pohľadávky voči odberateľom 615 Sk 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Účtovanie na účtoch účtovnej skupiny 61 – Zmena stavu vnútropodnikových zásob eliminuje vplyv nákladov vynaložených vo výrobe na hospodársky výsledok. Treba poznamenať, že dochádza k výnosom, ale na druhej strane nedochádza k peňažným príjmom. Postupne ako sa z materiálu stáva polotovar alebo výrobok, tak narastá aj vyprodukovaná a pridaná hodnota, čo je potrebné zohľadniť v účtovníctve. Prevod z jednej výrobnej fázy do druhej možno účtovať prostredníctvom účtov účtovnej skupiny 61 alebo priamo na účty 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 – Nedokončená výroba, 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 – Polotovary vlastnej výroby, 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 – Výrobky. Toto účtovanie závisí aj od spôsobu účtovania zásob. Pri spôsobe A účtovania zásob sa v priebehu roka účtujú prírastky a úbytky zásob na účty účtovnej skupiny 61 a súvzťažne na účty 12x. Pri spôsobe B sa účtuje zmena stavu zásob vlastnej výroby až pri uzatváraní účtovných kníh. Treba si všimnúť, že na týchto účtoch sa účtuje na obidvoch stranách.

Účtovanie účtovnej skupiny 61 pri spôsobe A účtovania zásob
1) Prijatie na sklad vlastných výrobkov z výroby
(vo výrobných cenách) 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
2) Vyskladnenie výrobkov zo skladu pri predaji
(vo výrobných cenách) 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
Podobne sa účtuje na účtoch 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby, 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 – Polotovary vlastnej výroby.

Účtovanie účtovnej skupiny 61 pri spôsobe B účtovania zásob
účtovanie na začiatku roka
1) Preúčtovanie začiatočného stavu zásob 12x 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
účtovanie pri uzatváraní účtovných kníh
2) Prevod začiatočného stavu na účty 61x 61x 12x
3) Zaúčtovanie stavu zásob zisteného pri inventarizácií 12x 61x

Účtovná skupina 62 – Aktivácia zahŕňa účty na aktivovanie výkonov uskutočnených vlastnou činnosťou pre potreby podniku. Ak si podnik vyrobí materiál, tovar, investičný majetok a vznikli mu náklady, ktoré si zaúčtoval, musí túto hodnotu zaúčtovať aj do výnosov a zvýšiť hodnotu majetku. Tým sa eliminuje vplyv nákladov spotrebovaných na aktiváciu na hospodársky výsledok a zvyšujú sa aktíva podniku (zásoby, IM). Na oceňovanie aktivovaných výkonov sa používajú vlastné náklady.
Aktivácia výkonov sa účtuje ne účty:
621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621 – Aktivácia materiálu a tovaru,
622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622 – Aktivácia vnútropodnikových služieb,
623Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový) 623 – Aktivácia nehmotného investičného majetku,
624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624 – Aktivácia hmotného investičného majetku.
Postup účtovania aktivácie materiálu a tovaru závisí od spôsobu účtovania zásob. Pri spôsobe A sa aktivácia účtuje na strane Dal účtu 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621 a súvzťažne na strane má dať účtov zásob materiálu alebo tovaru. Pri spôsobe B účtovania zásob sa aktivácia materiálu a tovaru účtuje na účte 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621 súvzťažne na účtoch 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 resp. 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 spotreby materiálu a predaného tovaru. Aktivácia investičného majetku sa účtuje na strane Dal účtov 623Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový) 623 a 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624 súvzťažne na účtoch 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 a 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 - obstaranie investícií.

Účtovanie aktivácie
1) Aktivácia materiálu vyrobeného vo vlastnej réžií a prevzatého na sklad
a) pri spôsobe A účtovania zásob 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621
b) pri spôsobe B účtovania zásob 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621
2) Aktivácia HIM vyrobeného vo vlastnej réžií 42 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
Účtovná skupina 64 – Iné prevádzkové výnosy obsahuje niekoľko účtov na zachytenie rôznorodých prevádzkových výnosov. Ide o výnosy z takých činnosti podniku, ktoré nepatria medzi jeho hlavné činnosti. Sú zrkadlovým obrazom účtov iných prevádzkových nákladov účtovnej skupiny 54, kde bolo zobrazené ich účtovanie.
Na účtoch skupiny 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek prevádzkových výnosov sa účtuje zúčtovanie rezerv a opravných položiek do výnosov pri ich použití alebo rozpustení. Rovnako ich zrkadlové účty sú nákladové účty účtovnej skupiny 55.
Účtovanie finančných výnosov bolo popísané pri finančných nákladoch.

Výsledok hospodárenia
– základný ekonomický ukazovateľ činnosti ú. j. . Zistíme porovnaním nákladov a výnosov. Môže byť zisk alebo strata.
 
Podľa oblasti činnosti vykonávanej ú. j. rozoznávame VH:
a)  z hospodárskej činnosti – účt. skupiny (60 až 65) – minus (50 až 55)
b)  z finančnej činnosti – účt. skupiny (66 až 67) – (56 až 57)
c)  z mimoriadnej činnosti – účt. skupiny 68 – 58
 
VH z hosp. činnosti + VH z fin. činnosti = VH z bežnej činnosti
 
VH ú. jednotky zistíme z účtovníctva porovnaním konečných stavov účtov účt. triedy 5 a účt. triedy 6 na účte 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 – ÚzaS.
Okrem tohto spôsobu zisťujeme VH aj neúčtovným spôsobom, najmä na účely stanovenia základu dane z príjmov. Jeho schéma je takáto:
 
VH zistený z podkladov účtovníctva
+ položky zvyšujúce základ dane
 - položky znižujúce základ dane
 = VH pred zdanením
 
Položky zvyšujúce základ dane – napr. rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi (ak sú účt. odpisy vyššie ako daňové), kladný rozdiel medzi zostatkovou a predajnou cenou DM, daň z darovania, …
 
Položky znižujúce základ dane – zrušenie ostatných rezerv a opravných položiek ich zúčtovanie do výnosov a prijaté dary od iných právn. osôb,…
 
Výnosy z hosp. č. – Náklady na hosp. č. = VH z hosp. č.
Finančné Výnosy – Finan. Náklady = VH z finan. č.

Mimoriadne Výnosy – Mimor. Náklady = VH z mimor. č.

VH z hosp. č. + VH z fin. č. + VH z mimor. č. = VH před zdanením
 
VH, ktorý podnik dosiahne v bežnom roku sa vždy rozdeľuje a uhrádza až v nasledujúcom roku. Platí:
-  ak sú náklady > ako výnosy = strata
-  ak sú náklady < ako výnosy = zisk


Autor: Jana Rusnáková

Pomohol vám tento článok? Odporučte ho ďalej, ďakujeme.

Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovanie nákladov na účte 548 Účtovanie nákladov na účte 548

 Účtovanie s účtom 518 – Ostatné služby Účtovanie s účtom 518 – Ostatné služby

Kategórie: Maturitné otázky

Rýchly prehľad článkov z kategórie Maturitné otázky

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022